Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е основана в началото на 2012г. в град Димитровград от учредителите Антония Радева Филева, Петя Георгиева Петкова и Галя Стефанова Георгиева. Организацията е регистрирана в ХОС с решение №6/20.01.2012г. по ф.д. №1/2012г. и в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под № 20120502074 с Удостоверение № 74/ 02.05.2012г.
През месец август фондацията официално е регистрирана като доставчик на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с Удостоверение за регистрация №1155-01.
От регистрацията й до сега екипът от специалисти на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата на организацията се финансирана основно от международни донорски организации и отчасти от държавния бюджет.
От 2013г. фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е пълноправен член на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пол” – мрежа от НПО, работеща на национално равнище в България. Като такава организацията работи в партньорство с други десет неправителствени организации работещи в защита на пострадалите от домашно насилие и осъществяващи мониторинг на приложението на Закона за защита срещу домашното насилие.
Организацията успешно си партнира в изпълнението на различни проекти и инициативи с представители на местните власти – Община Димитровград, Областна дирекция на МВР – Хасково, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Районен съд – Димитровград и Районен съд – Хасково и др. Изградените партньорски отношения са гаранция за по-пълното и качествено обслужване на лицата, станали жертва на домашно насилие, както и за навременното предприемане на мерки за защита при необходимост.
Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи в партньорство и с местни неправителствени организации от социалната сфера, които при нужда насочват лица, пострадали от домашно насилие към приемните на организацията. Една от тях е фондация „Толерантност и взаимопомощ“ – активна ромска организация работеща на територията на цяла област Хасково. Друга партньорска организация е Фондация „Подари усмивка“, с която сме провеждали съвместни инициативи.
Към фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работят доброволци, които взимат участие най-вече в административната работа на организацията и в организирането и провеждането на кампании срещу домашното насилие, насилието над жени и др. форми на полово обусловано насилие.