• Управител и член на Управителния съвет – Петя Петкова

Петя Петкова

Петя Петкова  е магистър по психология . Участва в създаването на Фондация“ Х и Д Джендър перспективи“ като съучредител от самото начало през 2012 г. Повече от 10 години работи в областта на социалните дейности, като психолог и управител на Фондация“ Български център за джендър изследвания-клон Хасково“. Притежава разнообразен опит по отношение на работата с хора и групи в риск от социално изключване, умения за работа и ръководене на екипи от хора и организиране на тематични обучения. Дългогодишна практика в предоставянето на различни социални услуги на жертви на домашно насилие, роднини и семейства на пострадали от домашно насилие, проституиращи мъже и жени, работа с деца в риск и техните семейства, деца на улицата , а отскоро с извършители на домашно насилие. “. Има опит в лобиране, застъпничество, управление на човешките ресурси и разработване и управление на проекти; организиране на срещи, дискусии, презентации, семинари, конференции. Участвала в създаването на различни програми и методики за работа с жертви на домашно насилие и в създаването и управлението на множество проекти  в сферата на човешките права и правата на жените. Има разнообразни интереси в областта на гражданските и човешки права, джендър проблеми, психология, мултикултурно разбирателство, източни учения и здравословен начин на живот..

  • Управителен съвет

Антония Радева Филева

Антония Радева Филева

Антония Радева Филева  е завършила специалност „право“ в Бургаски Свободен университет. Работила е като доброволец по време на следването си  в неправителствения сектор, има дългогодишен опит при работа с хора от уязвими групи и деца в риск. В периода 2004- 2006г. е юридически съветник към Асоциация „Деметра” – Бургас. От 2007г. и в настоящият момент е юридически консултант към Фондация „БЦДИ- клон Хасково” и Фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Антония Филева има интереси в областта на социалната политика, правата на човека, равноправие на половете, превенция и защита на лица попаднали в ситуация на домашно насилие. Участник и организатор е на семинари, кръгли маси, обучения, дискусии, пресконференции, информационни кампании. Антония Филева е изпълнявала проекти за мониторинг на приложението на ЗЗДН, СК, УБДХ, ЗБППМН, ЗЗД и др.

 

Кристина Йорданова

Кристина Йорданова

Кристина Йорданова е бакалавър политолог.  Участвала е в подготовката и изпълнението на проекти към ЕСФ, Министерство на правосъдието и др. фондове и програми. От 2012г. работи като координатор проекти и технически сътрудник към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“.  Има опит в лобиране, застъпничество, управление на човешките ресурси и трудово посредничество. Участвала е като експерт в Гражданска консултативна група за наблюдение на съдебната система. Има интереси в областта на човешки и граждански права, демокрация на участието, джендър проблеми, мултикултурно разбирателство, съвременни политически теории и системи, методология и методика на политологичните изследвания, българско правителство и администрация, местна власт и самоуправление,  политическа култура, конфликтология, български политически процес и др.

  • Служители и съмишленици

Андриана Иванова

Андриана Ивановa

Андриана Иванова е бакалавър социален работник. Завършила е Бургаски Свободен Университет – специалност социални дейности. Социалната работа за нея е призвание и още от ученичка е доброволка  към различни организации. Участвала е в подготовката, изпълнението и ръководенето на проекти в сферата на социалните услуги и защита на човешките права. От 2014г. работи към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ като социален работник  и технически сътрудник, координатор и организатор е на семинари, пресконференции, конференции и др. Има опит в консултирането на уязвими групи и лица в риск. Проявява интерес по темите равнопоставеност на половете, джендър стериоптипи, дискриминация и човешки права.

 

Велизара Митева

 

Велизара Митева  е завършила Икономически техникум- Хасково през 1993г. От 2009г. работи като счетоводител на Фондация „Български център за джендър изследвания- клон Хасково“, а от 2012г. и на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Работила е по множество проекти, финансирани от НФМ, ФМ на ЕИП, ЕСФ, Програма „Дафне”, фонд „Социална Закрила“, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването и др. донорски програми и организации.

 

Милена Славова

Милена Славова е завършила специалност „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Георги Раковски“ – София и специалност Право във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работила е като главен разследващ полицай в Районно управление на полицията – Свиленград. От 2015г. Милена Славова работи като юрист към фондацията. Има експертиза в наказателното законодателство и законодателството свързано с дискриминация и полово обусловано насилие.

 

 

 

Деяна Бонева

Деяна Бонева е психолог с дългогодишна практика в областта  на домашното насилие. Работила е като социален работник в мобилната услуга за пострадали от домашно насилие за гр. Меричлери и село Минерални бани през периода 2015 – 2016г. Завършила е магистърска степен на специалност „Социология“ в СУ „Св.Климент Охридски“, градСофия през 1998г. и  магистърска степен на специалност „Психология“ във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. В. Търново от 2006г. Работи като училищен психолог за ранно откриване и подкрепа на деца със специални образователни потребности. Работила е към Фондация „БЦДИ – клон Хасково“  по проекти за психо-социално консултиране на жертви на домашно насилие и работа с насилници за промяна на стереотипи в периода 2011-2012г.

Специализации:

1.Ериксонианска хипноза и хипнотерапия към Фондация ”Трансперсонална психология и психотерапия” 2008г.

2.Системно и фамилно консултиране  със завършена степен” Системен и фамилен консултант” през 2014г.  в ПИСЕЛ/Психотерапевтичен Институт за Социална Екология на Личността/ гр.София. Продължава обучението си за „Системен фамилен терапевт” към същата организация.

Консултира индивиди, семейства, системи чрез използване на фамилна терапия, арт терапия, неоюнгианска терапия, психодрама методи, хипноза и хипнотерапия.

Мариана Войкова

Мариана Войкова е завършила право в Бургаския свободен университет. Работила е като юрисконсулт към Министерство на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Хасково. Има придобита допълнителна квалификация за Медиация с допълнителна специализация в областта на търговската медиация (Българска търговско-промишлена палата, Арбитражен съд – София, Център за медиация), „Семейна медиация“ (Център за разрешаване на спорове – гр.София) и Обучение за напреднали за справяне с трудни поведения (Център за разрешаване на спорове – гр.София). Мариана Войкова е регистриран медиатор и работи активно в тази обаст от 2015г.

 

Тодор Ташев

Тодор Ташев

Тодор Ташев е юрист в мобилната услуга за пострадали от домашно насилие за гр. Меричлери, село Стамболово и село Минерални бани. Завършил е Варненски свободен университет – специалност „Право“. Адвокат е в Адвокатска колегия Хасково от 2007г., а от 6 години сътрудничи на неправителствени организации в областта на защита на жертви от домашно насилие. Инициатор на обсъждане по въпросите защита правата на потребителите при взаимоотношения пред Арбитражни структури пред Европейският парламент и инициатор на петиция в тази връзка, стартирало производство по съгласуване на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, отново връзка с режима на регистрация на арбитражни структури с цел защита правата и интересите на гражданите.

 

Галя Георгиева

Галя Костова –  е магистър по социален мениджмънт  и бакалавър по социални дейности. От 2010 г. работи към Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“  като координатор  и консултант социално-психологическо консултиране. Участвала е в множество проекти за предоставяне на услуги и овластване на уязвими групи /проституиращи мъже и жени; пострадали от домашно насилие; лица в риск от бедност и др./  Координатор и организатор е на семинари, пресконференции и др. От началото на 2012г. работи по проекти на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“. Осъществявала е мониторинг на съдебната система и по-специално Районен и Окръжен съд – град Хасково.  Галя Георгиева има интереси в областта социалната работа със семейства и групи, социално подпомагане и закрила, социална политика и права на човека, равнопоставеност на половете и джендър проблеми, социалната справедливост, социални  и медико-социални услуги, здравеопазване и др.

  • Доброволци

Илияна Налбантова

Илияна Налбантова

 

 Илияна Налбантова е родена през 1998г. в град Хасково. Възпитаник е на Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров“. През 2014г. заминава да учи в Англия. Работи като доброволец към фондацията през периода 2013-2014г.

 

 

 

Валерия Спартакова

Валерия Спартакова

 

Валерия Спартакова е родена през 1982г. в Хасково. Учила е и е работила в САЩ. Работи като доброволец от 2013г. – подпомага административната работа на фондацията.

 

 

 

Sam Auger

Sam Auger

 

Sam Auger е завършил North Park University, USA. Работи като доброволец към фондацията по време на едногодишния си престой в България. Участваше активно в изпълнението на проект „Да разрешим проблемите си заедно“ и по-конкретно в кампаниите за почистване на селата.

 

 

 

Снежина Донева

 

Снежина Донева е родена и живее в Пловдив. Завършила е история в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Участва като доброволец към фондацията в подготовката на печатни материали. Нейно дело са изработените по проекта информационен плакат и листовка, които може да разгледате тук.

 

 

 

Магдалена Димитрова

 

Магдалена Димитрова е завършила СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Хасково. Основните й интереси са свързани с подпомагане на уязвими лица, медицина и право.