Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е основана в началото на 2012г. в град Димитровград от учредителите Антония Радева Филева, Петя Георгиева Петкова и Галя Стефанова Георгиева. Организацията е регистрирана в ХОС с решение №6/20.01.2012г. по ф.д. №1/2012г. и в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под № 20120502074 с Удостоверение № 74/ 02.05.2012г. През месец август фондацията официално е регистрирана като доставчик на социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с Удостоверение за регистрация №1155-01. От регистрацията й до сега екипът от специалисти на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата на организацията се финансирана основно от международни донорски организации и отчасти от държавния бюджет. От 2013г. фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е пълноправен член на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пол” – мрежа от НПО, работеща на национално равнище в България. Като такава организацията работи в партньорство с други десет неправителствени организации работещи в защита на пострадалите от домашно насилие и осъществяващи мониторинг на приложението на Закона за защита срещу домашното насилие. Организацията успешно си партнира в изпълнението на различни проекти и инициативи с представители на местните власти – Община Димитровград, Областна дирекция на МВР – Хасково, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Районен съд – Димитровград и Районен съд – Хасково и др. Изградените партньорски отношения са гаранция за по-пълното и качествено обслужване на лицата, станали жертва на домашно насилие, както и за навременното предприемане на мерки за защита при необходимост. Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи в партньорство и с местни неправителствени организации от социалната сфера, които при нужда насочват лица, пострадали от домашно насилие към приемните на организацията. Една от тях е фондация „Толерантност и взаимопомощ“ – активна ромска организация работеща на територията на цяла област Хасково. Друга партньорска организация е Фондация „Подари усмивка“, с която сме провеждали съвместни инициативи. Към фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работят доброволци, които взимат участие най-вече в административната работа на организацията и в организирането и провеждането на кампании срещу домашното насилие, насилието над жени и др. форми на полово обусловано насилие. Целите на Фондацията са: Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения живот в Република България; Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор; Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация; Разпространяване на обективната информация за джендър проблемите; Застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското законодателство с тези стандарти, както и всички позволени от закона цели, които не са забранени от закон или други нормативни актове в РБ. Фондацията реализира своите цели чрез: Разработване, организиране и осъществяване на джендър проекти, включително по отношение на уязвими групи лица; Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита на гражданските, политически, социални, икономически и културни права на жените, и на човека; Индивидуална защита на правата на човека (правна, психологическа и социална), съдействане за изграждане и съдействие за изграждане на правозащитни мрежи, и тяхното интегриране към международните и европейски структури; Наблюдение на спазването на правата на човека и на стандартите за равнопоставеност и на съответствието им с международните и европейски стандарти и изготвяне на сравнителни и справочни материали; Разработване на предложения за промяна на българското законодателство засягащо правата на човека, недискриминацията и равноправието между мъжете и жените и напредъка на жените във всички области на обществения живот; Застъпничество и лобиране пред държавни институции; Разработване и публикуване на практически ръководства, наръчници, научни издания, статии и разработки по джендър проблеми и по правата на човека и други материали; Юридически, социологически, икономически, политологически и др. проучвания, разработки и публикации; Организиране, финансиране и провеждане на научно-практически конференции, срещи, кръгли маси и семинари с участието на обществени организации, практикуващи специалисти и представители на централни и местни държавни органи, както и на образователни заведения и институции, консултиране на държавни органи, неправителствени и стопански организации, чуждестранни институции и образователни заведения и институции по джендър проблеми и други проблеми на правата на човека; Разработване или подпомагане на разработването на програми за джендър обучение и обучение по правата на човека на работници, предприемачи собственици на предприятия, на представители на държавната администрация, на практикуващи юристи, учащи се във всички степени учебни заведения и на активисти на неправителствени правозащитни организации; Създаване на младежки и детски образователни, обучителни и насърчителни програми и проекти с цел обучение по правата на човека и ефективна защита на основните права на човека, както и на основните свободи; Разработване, организиране и осъществяване на проекти за защита правата на младежите и на децата. Разработване, организиране и осъществяване на проекти за развитие.

НАШИЯ ЕКИП

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Лицензи и удостоверения

НАШАТА Мисия