Насилственото поведение не е ограничено само в слабо образованите семейства, живеещи бедно и при лоши битови условия. Насилственото поведение се среща навсякъде. Редица са факторите, които го обуславят – наследственост, заболяване, хормонални механизми, претърпяна травма или насилие в детството, психологическо и културно влияние, както и социалните модели на поведение. В основата си е желанието за власт и контрол над жертвата. Извършителите на домашно насилие често изглеждат спокойни и уравновесени на пръв поглед. Същевременно са склонни да проявяват особена жестокост към партньорите си, родителите и децата си дори без конкретна причина. Също като пострадалите от домашно насилие, те се нуждаят от работа със специалист за разбиране и справяне с проблема. Преминаването на извършителите на насилие през специализираната Програма за справяне с агресията е от изключително значение за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, укрепване на семейните отношения и подобряването качеството на живот.

Програмата за извършители на насилие стартира при сформирането на група/ събирането на достатъчен брой участници за провеждане на групова сесия/. Участниците в групата се определят въз основа на постановена от съда мярка по чл.5 ал.1 т.5 от Закона за защита от домашно насилие, както и при самозаявяване и доброволно включване. Те преминат през първоначални оценъчни итервюта, а при набиране на достатъчен брой лица се пристъпва към груповите консултации. Груповата работа с извършителите на домашно насилие се води от двама психолози от фондация „Х&Д Джендър перспективи“.

Програмата предлага методика за ефективна и практически приложима специализирана програма за извършители на домашно насилие за промяна на нагласи, ценности и поведение на лица с агресивно поведение. Програмата е насочена към придобиване на нова нагласа и разбиране на насилието като неприемлив модел на поведение. Тя цели създаване на мотивация за промяна в участниците, осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близки хора и придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия. Основните теми, заложени в програмата са запознаване със законодателната и правна рамка на случващото се насилие /Харта на човешките права, права на жените и децата/; формите на насилие на полова основа; факти за насилствени взаимоотношения и тяхното развитие; социалният контекст, в който се случва насилието и алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения.