Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ периодично организара и провежда мащабни и многостепенни информационни кампании срещу домашното насилие, насочени към различни групи от населението. С тях фондацията цели да повиши чувствителността по проблема в общността, да създаде нагласи за нетърпимост към насилието и да разшири и обогати знанията по темата за по-лесно разпознаване на явлението „домашно насилие”.

Всяка година фондация „Х&Д Джендър перспективи“ взема активно участие в международната кампания “16 дни против насилието над жени”. Кампанията протича в периода 25 ноември – Международен ден против насилието над жени и 10 декември – Международен ден на правата на човека, символизирайки връзката на насилието над жени и човешките права и наблягайки на факта, че насилието над жени е нарушение на човешките права. По време на кампанията се разпространяват информационни материали от екипа на фондацията и доброволци сред жителите и институциите на общините Хасково и Димитровград.

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ регулярно насочва общественото внимание към проблема „домашно насилие“ чрез публикации в местни медии и интернет. В края на всяка година организацията публикува статистика за броя посетители в Консултативните центрове и резултатите от предприетите от тях действия. Като част от камапниите срещу насилието, фондацията организира конкурси за детска рисунка, изложби в Хасково и в Димитровград, в приемните на фондацията.

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ целогодишно разпространява плакати, брошури и листовки с информация за видовете домашно насилие, регламентирани в ЗЗДН, първи стъпки в кризисна ситуация, особености на насилствените взаимоотношения и контакти на фондацията.

От 2013г. насам фондацията организира и провежда кампания за превенция на насилието след възрастните хора от общините Хасково и Димитровград. Възрастните хора са една от най-уязвмите групи от населението, а тенденцията за увеличаване на случаите на домашно насилие над тях се запазва. Това обосновава и необходимостта от целенасочена работа в посока превенция на насилието сред възрастните хора. За целта на и около ключови дати като 1 октомври – Международен ден на възрастните хора, 8 март – Ден на жената, 5 май – Международен ден за правата на хората с увреждания, 15 май – Международен ден на семейството, 22 февруари – Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления се разпространяват информационни материали и се провеждат беседи в пенсионерски клубове, дневни центрове за възрастни хора и др. С цел информацията за домашното насилие и възможностите за реакция в случай на насилие да достигне до по-голям брой възрастни лица, които основно живеят в селата от двете общини, информационни материали биват предоставяни за разпространение на полицейските служители, които посещават приемните в малките населени места от двете общини и кметовете и кметските наместници.

Сред основните дейности на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е и превенцията на домашното насилие в средните училища. Наблюденията на фондацията показва, че работата по темата „домашно насилие“ с учениците от последните класове, които най-често имат опит във връзките с партньори от другия пол, е изключително полезна за тях и дава резултати в дългосрочен план. По време на и около международни дни и празници като 11 януари – Международен ден на думата „Благодаря“, 21 януари – Международен ден на прегръдката, 14 февруари – Свети Валентин, 17 февруари – Ден на спонтанните актове на доброта, 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН и др. екипът на фондацията разпространява информационни материали и провежда беседи в средните училища от общините Хасково и Димитровград.