• Информационно – разяснителни консултации по ЗЗДН

В Консултативните центрове на фондацията специалисти предоставят безплатна информация на нуждаещите във връзка със ЗЗДН и възможността да предприемат мерки по него.

  • Телефонно кризисно консултиране

При спешни случаи, както и при невъзможност пострадалите от домашно насилие на посетят някой от Консултативните центрове на фондацията, организацията предлага като услуга кризисна консултация по телефона. Въпреки това с оглед по-пълното обслужване на нуждаещите се винаги препоръчваме да посетят някой от центровете на организацията, където могат в зщитена среда да споделят проблема си и да намерят подкрепа и помощ за разрешаването му.  Фондацията гарантира пълна конфиденциалност по отношене на споделената информация.

  • Социално – психологическо консултиране

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“  изпълнява програма за социална работа. Тази програма е от съществено значение за пострадалото лице, помагайки му  да започне процес на социална рехабилитация като се активират собствените ресурси на жертвата за справяне с проблема. Тя има за задача да подмогне уязвимия в процеса на вземане на решения и да го овласти, за да може да излезе от ситуацията на насилие.  Основна част от тази програма е  Първоначалната оценка на случай. Тя се извършва от консултант – социален работник и е от типа на интерво, което има за цел да събере първична информация за всеки един казус на клиент и съобразно него лицето да бъде насочено, към съответния специалист или институция. При идентифициране на необходимост от подобна терапия за пострадалите лица, те биват насочвани към психолог за терапевтична работа. Тази програма  играе важна роля за превенция на рецидиви на домашно насилие в семейството.

  • Правно консултиране

Програмата за правна помощ е съществен елемент за подпомагане на пострадалите лица за вземане на решение за справяне с проблема. То спомага за очертаване на реално възможните законови действия, които лицето може да предприеме, както и за подреждане на неговите приоритети. На пострадалите се предоставя безплатна и достъпна информация за продължителността на един съдебен процес, доказателства, съотносими към делото и за евентуалния краен резултат. В много от случаите са налице правни основания и доказателства, чрез които могат да се предприемат едновременно няколко правни действия, били те с личен, имуществен характер, от областта на трудовото право или социалните права. Отговорите на всички поставени правни въпроси, внасянето на яснота за последствията от евентуалните правни действия помагат на лицата при вземането на решение при максимална информираност, което гарантира пълноценното интегриране в обществения живот. Чрез тази програма пострадалите лица се ползват от бърза и безплатна правна консултация и подготвяне на необходимите документи за защита на правата им по ЗЗДН. Консултациите се извършват от юрист. Възможността за неотложна защита по ЗЗДН е реална гаранция за предпазване на пострадалите от рецидиви на насилие.

  • Психологическо консултиране 

Програмата за психологическо консултиране е от изключително значение за лицата, търпяли домашно насилие с години. Терапевтичната работа с тях е необходима за преодоляване на травмата, активиране за собствените ресурси за излизане от ситуацията на насилие и реинтеграцията им в обществото. Всеки човек в момент на психическа и емоционална криза се нуждае от професионална помощ, хуманно отношение, разбиране и емоционална подкрепа. Консултациите се осъществяват от психолози с дългогодишен опит в работата с пострадали от домашно насилие.

  • Трудово посредничество

Консултирането и посредничеството за намиране на работа е също много важен елемент, необходим за успешната интеграция и реализация на пострадалите лица на пазара на труда и в останалите сфери на социалния живот. Често пострадалите от домашно насилие лица са икономически зависими от насилниците, имат затруднение с намирането на работа или със запазването й, подложени са на дискриминация и допълнителна виктимизация. Програмата за трудово посредничество цели овластяване на жертвата и постигане на финансова независимост и сигурност с цел по-бързо излизане от ситуация на насилие. Услугата се предлага от трудов консултант и включва: информиране на пострадалото лице за възможностите за включване в програми и мерки за преквалификация към Бюро по труда, помощ при търсене на нова работа или смяна на настоящата, включване в обучения за повишаване на квалификацията, насочване към институции, които могат да им окажат съдействие; помощ при попълване на документи, необходими пред работодател, изготвяне на автобиография по европейски стандарт, мотивационно писмо и т.н.

  • Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

Фондацията работи в сътрудничество с местни организации и институции като полиция, съд, здравни и социални служби, прокуратура, НПО и други. При нужда тя насочва и/или представлява клиентите си пред тях с оглед пълното обгрижване на пострадалите лица.