• Работа в мултидисциплинарен екип

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ поддържа тесни контакти и работи в партньорство със следните институции и организации: община, съд, полиция, прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“, вкл. Отдел „Закрила на детето“, здравни служби, НПО, кметове и кметски наместници на села и др./ от община Хасково и община Димитровград. Периодично техни представители участват в екипни срещи за работа в мултидисциплинарен екип по случаи на домашно насилие. Съвместната работа позволява по-бързо и качествено обслужване на пострадалите лица, обсъждане и планиране на съвместни инициативи срещу домашното насилие, координиране на работата на отделните институции и организации.

  • Семинари

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ провежда семинари за магистрати, прокурори и юристи с цел повишаване компетентността на магистратите за налагане мерките за защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно насилие. По време на семинарите се разискват проблемни области при прилагането на ЗЗДН, специфични казуси на домашно насилие и възможностите за по-ефективна защита на пострадалите лица, случаи на домашно наилие, в които пострадалото лице или извършителя на насилието е лице с психично заболяване или алкохолна/наркотична зависимост, домашно насилие в затворени етнически общности и възможностите за осигуряване на ефективна защита за пострадалите лица от малцинствен произход.