С изпълнението на проект „Заедно срещу домашното насилие“ Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ очаква да постине следните резултти:

  • Постигната ефективна защита и осигурен достъп до качествени социални услуги на 180 пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие;
  • Овластяване и подкрепа на жертви на домашно насилие с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване;
  • Принос за социалното включване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие в обществото и на пазара на труда;
  • По-ефективно приложение на ЗЗДН и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло;
  • Обучени двама специалисти за изпълнение на програма за семейства/роднини на жертви на домашно насилие;
  • 10 извършители на насилие, преминали през програма за овладяване на агресията;
  • Създадена устойчивост на предоставяните услуги за пострадали от домашно насилие в общините Хасково и Димитровград;
  • Постигната по-висока информираност относно домашното насилие в общините Хасково и Димитровград;
  • Укрепени партньорства с представители на институции, здравни и социални служби в полза на пострадалите от домашно насилие.

BGgerbПроект „Заедно срещу домашното насилие“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-80/13.02.2015Г. сключен с Министерството на правосъдието.