С изпълнението на проект „Заедно срещу домашното насилие“ Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ си поставя следните цели:

  • Надграждане и устойчивост на предоставяните в Хасково и Димитровград услуги за лица, пострадали от домашно насилие;
  • Създаване на подкрепяща среда за жертвите на домашно насилие чрез работа в разширеното семейство;
  • Овладяване на агресията и промяна на нагласите у извършители на домашно насилие;
  • Повишаване чувствителността по проблема „домашно насилие“ на магистрати, прокурори и юристи за налагане на мерките по ЗЗДН и осигуряване на навременна и адекватна защита за жертвите на домашно насилие;
  • Създаване на по-добра координация в работата на институции, здравни и социални служби и НПО с цел комплексно обгрижване на жертвите на домашно насилие;
  • Повишаване на чувствителността към проблема „домашно насилие“ в градовете Хасково и Димитровград чрез провеждане на информационна кампания.

BGgerbПроект „Заедно срещу домашното насилие“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-80/13.02.2015Г. сключен с Министерството на правосъдието.