Шест са основните целеви групи, към които е насочен проекта. Първата целева група са пострадалите от домашно насилие. Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, сочи проучване на Алианс за защита срещу домашното насилие. Въпреки това точна статистика няма, защото много от жертвите се срамуват и страхуват да признаят какво са преживели. За пострадалите това е тема–табу, а не значим проблем, за който биха потърсили помощ. Липсата на информираност, обществена подкрепа и вяра в институциите е водеща причина жертвите на домашно насилие да се чувстват безсилни и незнаещи къде да потърсят помощ, защитавайки правото си на живот без насилие. Това предопределя и ниското им самочувствие. Проектът ще има пряко въздействие върху 180 лица, жертви на домашно насилие, които се предвижда да бъдат консултирани в приемните на фондацията.

Семействата/роднините на пострадалите от домашно насилие са следващата целева група. Изключително важна за жертвите на домашно насилие е подкрепящата семейна среда при борбата с насилието. Липсата на подкрепа от страна на най-близките е една от най-честите причини пострадалите от домашно насилие да отказват да предприемат действия по ЗЗДН или да оттеглят молбите си към съда. Нерядко се случва близките на пострадалото лице да не знаят за осъществяваните актове на насилие, особено когато има физическо и сексуално такова, или да смятат, че „няколко шамара всяка вечер не са причина да се стига до съда“. Това обосновава необходимостта от изпълнението на програма за семейства/роднини на пострадали от домашно насилие, през която в рамките на настоящия проект се очаква да преминат 10 семейства.

 Извършителите на домашно насилие са друга целева група по проекта. Извършител може да бъде всеки без значение от пол, възраст, етнос и др. Голяма част от насилниците на пръв поглед изглеждат спокойни и уравновесени, добри, любящи родители и съпрузи. Същевременно в семейна среда, понякога без конкретна причина дори, стават изключително агресивни – психически и физически. Те използват манипулативно поведение, налагане на власт и контрол, разпространяване на лъжи и клевети. Макар агресията не винаги да е осъзната, тя може да прерасне в целенасочено разрушително поведение в разрез със законодателството, нормите и правилата в обществото. Предвижда се в програмата за извършители на насилие да бъдат включени 10 лица, насочени от съда с постановена мярка или самозаявили се в Консултативните центрове на фондацията. Очаква се посещаването на такава програма, като наложена мярка от съда да повлияе положително на самите лица и косвено на техните семейства и бъдещи партньорски връзки.

Следваща целева група са магистратите, прокурорите и юристите от област Хасково. Изградените патрньорски отношения на фондацията с районните съдилища в Хасково и Димитровград са една от основните предпоставки за осигуряването на ефективна защита на пострадалите от домашно насилие лица. През последните години зачестяват случаите на домашно насилие, осъществявано от лица с психични заболявания или аклохолна/наркотична зависимост. Близките на тези лица, макар и жертви на домашно насилие, желаят настаняването им за лечение, което става чрез съдействието на прокоратурата. Практиката на фондацията през последните години показва, че няма нито една уважена молба на пострадало от домашно насилие лице за настаняване на насилника за лечение. Липсата на нарочни обучения по темите домашно насилие и права на жените води до ниска чувствителност по тези проблеми от страна на съдиите, прокурорите и юристите и до липсата на ефективнза защита за пострадалите лица. Голяма част от юристите проявавят неразбиране към жертвите на домашно насилие и ги препращат от институция в инстиуция, поради непознаване на ЗЗДН или липса на заинтересованост към проблема.

Друга целева група по проекта са представителите на различните институции и организации, имащи отношение към „домашното насилие“. Съвместната работа в мултидисциплинарен екип значително подобрява координацията помежду им и допринася за по-бързото, адекватно и пълно обгрижване на пострадалите от домашно насилие. В рамките на настоящия проект се предвижда в мултидисциплинарния екип да вземат участие представители на съда, полицията, здравни и социални служби, прокуратура, МКБППМН, местната власт, включително и кметове и кметски наместници на села и представители на различни НПО.

Последната целева група е обществото като цяло, с фокус жителите на общините Хасково и Димитровград. Екипът на фондацията многокрано е идентифицирал нуждата от провеждането на информационна кампания сред различни групи от обществото – ученици, възрастни хора, представители на различни етности и по-конкретно на ромските общности, жителите на малките населени места, до които информацията за проблема „домашно насилие“ достига много трудно или изобщо липсва.

BGgerbПроект „Заедно срещу домашното насилие“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-80/13.02.2015Г. сключен с Министерството на правосъдието.