1. Обща информация за проекта

От 08.06.2020 до 08.11.2020г. фондация „Х&Д Джендър перспективи” изпълнява проект „Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“-предоставяне на специализирани мултидисциплинарни услуги за лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в градовете Хасково, Свиленград и Димитровград. Проектът се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№ 93-00-157/08.06.2020 г от Министерство на правосъдието. Общата стойност на проекта е 25 000 лв .

2. Дейности по проекта

Основните дейности по проект „Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“ са:
 Предоставяне на комплекс от специализирани социални услуги за пострадали от домашно насилие;
 Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие;
 Създаване и издаване на Ръководство за повишаване на знанията и уменията на специалистите, работещи с пострадали и извършители на домашно насилие в специализираните институции.
 Осигуряване на публичност на изпълнявания проект, чрез отпечатване на брошури и стикери, съдържащи информация за изпълнявания проект и предоставяните услуги както и провеждане на различни събития насочени към релевантните институции и обществеността;

3. Издадено от нас

В рамките на проект „Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“ е създадено и издадено „ Ръководство за социална работа с жертви на домашно насилие и извършители на насилие“. Същото се издаде в тираж от 160 броя и съдържа информация за проблема домашно насилие, законодателството в тази посока, както и различни раздели, насочени, включващи възможни варианти за координация и взаимодействие при случай на домашно насилие. Освен тази информация в него е включен и указател с важни телефони и контакти на партньори, организации, институции и мрежи, предоставящи подкрепа на пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.

4. Основни цели

С изпълнението на проект „Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“ Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ очаква да постигне следните резултати:
 Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;
 Постигане на устойчивост на предоставяните услуги за лица, пострадали от ДН (домашно насилие);
 Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез владяване на агресията и промяна на нагласите у извършители на домашно насилие;
 Създаване на по-добра координация в работата на институции, здравни и социални служби и НПО и медиите в региона, с цел комплексно обгрижване на жертвите на ДН в Хасковски съдебен окръг;
 Повишаване на знанията и уменията на професионалистите от институциите, които работят по случаи на ДН ;

5. Очаквани резултати

Резултатите, които екипът на фондация „Х&Д джендър перспективи очаква да постигне чрез изпълнявания проект са:

 Постигната ефективна защита и осигурен достъп до качествени специализирани социални услуги на лица, пострадали от ДН;
 Постигната Овластяване и подкрепа на жертви на ДН с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване;
 Получена специализирана правна помощ от нуждаещите се чрез юридическо консултиране за овластяване на пострадалите лица
 Принос за социалното включване и реинтеграция на пострадалите от ДН в обществото и на пазара на труда чрез консултиране и трудово посредничество за намиране на работа
 Повишаване знанията и уменията(капацитета) на институциите работещи по проблемите на домашното насилие и имащи пряк контакт с жертви и извършители( органите на съдебната власт, полиция, социални служби, други НПО) чрез издаване на специализирано ръководство;
 Намаляване на агресивното поведение и промяна на нагласите към ДН чрез програма за работа с извършители на ДН за овладяване на агресията и изграждане на нови модели за справяне
 Укрепени партньорства с представители на институции, здравни и социални служби в полза на пострадалите от ДН;
 Постигната по-висока информираност в област Хасково относно домашното насилие посредством работа с медиите и социалните мрежи;
 Създадени подходящи условия за устойчивост на предоставяните услуги за пострадали от ДН в 3 общини / Хасково, Димитровград и Свиленград/;

6. Целеви групи

Целеви групи по проекта са:
 Лица над 18 години, пострадали от ДН;
 Извършителите на домашно насилие;
 Представители на съдебни райони, институции, здравни и социални служби и НПО;
 Обществото като цяло, с основен фокус жителите на Област Хасково

7. Постигнати резултати

 В рамките на проекта бяха продължени безплатните социални услуги за пострадали от домашно насилие, като бяха предоставени 25 броя социални, 30 психологически, 35 юридически консултации и 6 броя консултации с трудов посредник в трите консултативни центрове на фондацията в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград; Общо бяха консултирани 25 лица .

 Продължена беше и груповата специализирана програма за извършители на насилие като през нея преминаха 4-ма извършители на насилие;

 Освен дейностите по предоставяне на услуги на пострадали и извършители на домашно насилие, в рамките на проекта беше създадено и издадено „Ръководство за социална работа с жертви на домашно насилие и извършители на насилие“. Същото се издаде в тираж от 160 броя и съдържа информация за проблема домашно насилие, законодателството в тази посока, както и различни раздели, насочени, включващи възможни варианти за координация и взаимодействие при случай на домашно насилие. Освен тази информация в него е включен и указател с важни телефони и контакти на партньори, организации, институции и мрежи, предоставящи подкрепа на пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.