Общите цели, които си поставя фондация „ХиД Джендър Перспективи” с изпълнението на проекта са: осъществяване на граждански контрол и наблюдение върху работата на съдебната система, събиране и анализ на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване на съдебната медиация и възстановителното правосъдие.

Специфичните цели на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система” са:

 • Събиране на информация за общественото мнение чрез провеждането на проучване (интервюиране) сред жителите на общините Хасково, Димитровград, Ивайловград, Харманли и Свиленград по въпроси свъзрани с проблемите на съдебната система;
 • Събиране на информация по въпроси свъзрани с проблемните области в съдебната система чрез интервюиране на граждани, които са били страни по дела в Окръжен съд – Хасково и районните съдилища в Хасково, Димитровград, Ивайловград, Харманли и Свиленград;
 • Обработване, анализ и съпоставяне на информацията, събрана чрез интервюта на случайни граждани и граждани, които имат пряко наблюдение върху работата на съда;
 • Събиране на информация за пропуските и несъответствията и предложения за подобрения в съдебната система чрез анкетиране на представители на съдебната и изпълнителната власт – съдии, прокурори, следователи, полицаи, съдебни служители, юристи и др. от Хасковски съдебен район;
 • Изграждане на мрежа за наблюдение на съда и съдебната реформа с участието на активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, на неправителствения сектор, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци, които са трайно уседнали в региона;
 • Провеждане на изследване за дефицитите на съдебната система сред активните представители на местните общности чрез метода „фокус групи” и събиране на конкретни предложения за реформа в съдебната система;
 • Формулиране на основните пропуски в работата на съдебната система и отправяне на предложения за подобрения в нея след анализ на събраната по проекта информация, изготвянето на сравнителен анализ от работата на Мрежата за наблюдение на съда и фокус групите и обобщаването им в Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система;
 • Популяризиране на алтернативните методи за решаване на правни спорове чрез провеждане на информационни срещи в Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград;
 • Насърчаване на съдебната медиация чрез предоставянето на безплатни консултации за граждани след насочване от съда или при самозаявяване;
 • Популяризиране на подходите на възстановителното правосъдие чрез провеждането на информационна кампания;
 • Повишаване капацитета на представителите на съдебната, изпълнителната и местната власт за използване на алтернативни методи за разрешаване на спорове и подходите на възстановителното правосъдие в практиката.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg