Втората дейност по проекта е насочена към промотирането на възстановителното правосъдие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Към настоящия момент в глобален аспект наказанието е типичното, основно средство за реакция при извършване на престъпления. Съществува тенденция на разнообразяване и обогатяване на методите на съвременното наказателно-правно въздействие в борбата с престъпленията – т.нар. възстановително правосъдие. То цели да отговори в най-голяма степен на потребностите на пострадалия – материални, емоционални и социални,  да подпомогне извършителя да осъзнае своята отговорност за стореното, да окаже реформиращо въздействие и превантивен ефект върху извършителя посредством реинтеграцията му в обществото, да окаже терапевтичен ефект върху отношенията между пострадалия и извършителя.

Въпреки доказания положителен ефект от използването на възстановителното правосъдие, то все още не намира широко приложение в страната ни. Ето защо чрез настоящата дейност, фондация „ХиД Джендър Перспективи“ планира да проведе широка информационна кампания на територията на област Хасково за популяризиране на възстановителното правосъдиие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Във всеки един от градовете с районни съдилищата в Хасковски съдебен район експерти към фондацията – медиатори ще провеждат информационни срещи за запознаване на гражданите и бизнеса с възможностите за извънсъдебно разрешаване на следните спорове:

– търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници;

– договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;

– спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост;

– семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите;

– спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество;

– застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения,трудови спорове – особено колективни, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение;

– потребителски спорове – за неизпълнение, или некачествени стоки или услуги;

– при спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им;

– при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия и др.

Участниците в информационните срещи ще бъдат насочвани от съда и /или проявяващи интерес към темата граждани. При необходимост по време на информационните срещи медиаторите ще представят как на практика протича медиацията. В зависимост от натовареността на съдилищата и заявения интерес от страна на различни групи граждани, информационни срещи ще се провеждат от веднъж на 3 месеца до 3-4 пъти месечно, като общо за проекта ще се проведат 60 информационни срещи. В случай, че има проявили интерес към подходите на възстановителното правосъдие и в частност медиацията, на желаещите ще бъдат предоставяни безплатни консултации за извънсъдебно разрешаване на спорове – общо 190 на брой в рамките на проекта.

Една от основните теми, които ще бъдат подложени на дискусия във фокус групите от Мрежата за наблюдение на съда ще бъде възстановителното правосъдие. Освен това фондацията планира провеждането на двудневен семинар с участието на съдии, прокурори, представители на правоприлагащите органи, НПО, бизнеса, активни граждани и др. по темите на възстановителното правосъдие. Участие в семинара ще вземат 25 души, а резултат от него и от работата на Мрежата за наблюдение на съда ще бъде формулирането на предложения за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg