Фондация „ХиД Джендър Перспективи“ планира да организара и проведе информационна кампания за популяризиране на проекта и в частност подходите на възстановителното правосъдие, насочена към различни групи от населението, с която да повиши чувствителността по проблема в общността и да създаде нагласи за по-широкото му използване. Кампанията ще обхваща следните няколко поддейности:

  1. В началото на проекта ще се проведат 5 начални конференции с представители на местната власт, съда, полицията, прокуратурата, НПО и др. – по една в градовете Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград. По време на началните конференции местните общности ще бъдат запознати с проекта, планираните в него деийности и очаквани резултати, ще бъде представени фондация „ХиД Джендър Перспективи“, екипът по проекта, както и безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“ с приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ за изпълнението на проекта. Предвижда се да присъстват и представители на различни местни медии.
  2. През първите два месеца от проекта ръководителят и доброволци към фондацията ще бъдат ангажирани с изработването на идейни проекти и предпечатната подготовка на плакати и брошури за информационната кампания. Те ще съдържат информация за ползите и предимствата на подходите на възстановителното правосъдие и по-конкретно медиацията, случаи, в които е уместно използването им, контакти на фондацията и информация за проекта и финасовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Информационните материали ще бъдат отпечатани в следния тираж: плакати – 500 бр. и брошури – 1000 бр. и ще бъдат разпространени в сградите на районните и окръжния съд в област Хасково и на други обществени места. Ще бъде изработен банер с името на проекта, логото на фондацията и на ОП „Доро управление“
  3. Публикации в местни медии и интернет. По време на изпълнението на проекта и най-вече във връзка с планираните информационни дейности, фондацията ще информира жителите на област Хасково за развитието на проекта и постигнатите резултати към момента чрез публикации и интервюта в медиите. Регулярно ще бъде помествана актуална информация и на фейсбук страницата на фондацията, както и на интернет сайта www.hdgender.eu, където ще бъде създадена отделна секция за проекта.
  4. Организиране и провеждане на 5 заключителни конференции. През последния месец от проекта ще се проведат 5 конференции (по една в Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград ) за отчитане на резултатите от проекта и представяне на Бялата книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. На конференцията ще бъде представена подкрепата на ОП „Добро управление“ за изпълнението на настоящия проект. Гости на конференцията ще бъдат представители на съда, прокуратурата, местни институции и организации, училища, НПО и медии.

Всички материали и документи по проекта ще съдържат емблемата на ЕС, името на Оперативната програма и фонда, който осигурява БФП, общото лого за програмен период 2014-2020. Всички дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg