В изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе начални конференции в градовете Харманли, Свиленград, Ивайловград, Димитровград и Хасково. По време на конференциите бяха представени възможностите за гражданско наблюдение на съдебната система и реформите в нея, както и популяризирането на медиацията като метод за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Начална конференция в в зала „Краезнание“, град Харманли – 26.10.2017г.


Начална конференция в НЧ „Просвета“, гр. Свиленград – 27.10.2017г.


Начална конференция в  НЧ „Пробуда“, град Ивайловград – 30.10.2017г.


Начална конференция в Конферентната зала на Център за обществена подкрепа-град Димитровград – 09.11.2017г.


Начална конференция в  Конферентната зала на Община Хасково – 13.11.2017г.

 

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg