Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Медиацията позволява на страните при спор сами да решат проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или спорове между съдружници,
 • договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост,
 • спорове при строителство – напр. по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите. При изготвянето на  предбрачни или брачни договори.
 • спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество,
 • застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения,
 • трудове спорове – особено колективни, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • спорове за интелектуална собственост – напр. при уреждането на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки и т.н.

 

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯ?

 • Медиация може да започне във всеки момент от възникване на спора, стига страните да са готови да потърсят съдействие от неутрален експерт.
 • Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация и преди и по време на висящ съдебен процес.
 • Препоръчително е това да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията.

КОЙ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯ?

 • Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация. За да започне процедурата по медиация е необходимо и втората страна по спора да се съгласи да участва.
 • Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда.
 • От самите страни обаче зависи дали ще се съгласят да проведат медиация.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В МЕДИАЦИЯТА?

 • Обичайно медиация се провежда с участието на страните и един или двама медиатори.
 • Освен страните по спора, в медиацията могат да участват и техни адвокати и други консултанти и експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна.
 • Участието на адвокат в медиацията не е задължително, но консултирането с адвокат често е препоръчително.
 • За да са сигурни, че интересите им са защитени страните могат да се консултират с адвокат преди или по време на медиацията или да участват заедно със своя съветник в процедурата.
 • Преди да подпишат споразумение, постигнато при медиация, е препоръчително страните да се допитат до адвокат.

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ?

Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.

 • Провеждане на първа среща по медиация

Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните.

По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

 • Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо

Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

 • Отделни срещи между медиатора и всяка от страните, при необходимост

В отделните срещи всяка страна обсъжда с медиатора силните страни и слабостите си по случая, интересите си, възможните разрешения и информация, която счита за поверителна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна.

 • Приключване на медиацията

Преди подписването на споразумение страните обикновено отново се събират в обща среща с медиатора, на която се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

 • Споразумение (спогодба)

След приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба).

 • Резултат, изгоден за двете страни

Тъй като страните сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси помежду им, така, че да отговарят на интересите им, обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно.

 • постигането на споразумение между страните – по всички или само по някои от спорните въпроси.
 • В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
 • Медиацията може да приключи и без споразумение.

Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват самостоятелните плюсове от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота по това какви точно са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОСТИГНАТО ПРИ МЕДИАЦИЯ?

 • Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили в него.
 • Страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като са го договорили сами и са преценили, че то отговаря на интересите им.
 • В случай, че е необходимо, споразумението може да бъде изпълнено принудително, след като:

–        бъде потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба.

–        бъде направена нотариална заверка на подписите – когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).

 • Споразумението няма сила на пресъдено нещо, и страните могат да започнат впоследствие съдебен или арбитражен процес във връзка със същия спор.

 

Роля на медиатора

Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който служи като посредник между страните.

Медиаторът помага на страните като:

 • Улеснява диалога между страните чрез уменията си за насочване на разговора и превръщането му в ефективно общуване. Помага на страните да намалят напрежението и да разговарят спокойно по важните въпроси.
 • Осигурява на страните неутрална и професионална подкрепа за изясняване на спорните въпроси и исканията
 • Съдейства на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби, и да намерят общи интереси.
 • Помага да се разгледа проблемът от друга гледна точка и да се намерят повече и по-добри възможни разрешения.

Медиаторът се въздържа от следните действия:

 • Не взема решение по спора вместо страните. Той не преценява правните основания  по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен.
 • Не взема страна
 • Не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при медиацията разговори.

помага да получат информация

да проучат варианти за решения по безопасен начин,

страните могат да правят чрез медиатора предложения, които биха били отхвърлени, ако са направени директно.

Медиаторът помага на страните и да преодолеят натрупаното напрежение помежду си, да общуват по-лесно, да изяснят спорните въпроси, интересите и нуждите на всяка от страните, да преценят плюсовете и минусите на възможните решения и да изберат най-изгодното и реалистично за двете страни решение.

 

Медиацията е поверителна:

Всички обсъждания,  документи, факти и обстоятелства, които страните са представили в процедурата са поверителни.

Те не могат да бъдат разкривани от участниците в нея на когото и да било, без изричното съгласие на страната, дала информацията.

За да бъде гарантирана поверителността, преди започването на самата процедура се подписват декларации за поверителност от участниците, а медиаторът има право да откаже да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

 

КАКВО РАЗЛИЧАВА МЕДИАЦИЯТА ОТ СЪДА И АРБИТРАЖА?

 • В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър.
 • При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор.
 • При съдебната и арбитражната процедура решението се взема въз основа на приложимото право.
 • В медиацията решението се взема въз основа на личните нужди и бизнес интересите на страните.
 • Съдебното и арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник.
 • Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Етапите и начинът на провеждане зависят от вида на спора и нуждите на страните.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg