С приключването на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ представяме и резултатите от проведените дълбочинни интервюта. Резултатите са представени под формата на анализи с коментари на респондентите в проучването и са оформени в доклади за градовете, в които е проведено проучването – Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Харманли.

Доклад от дълбочинни интервюта Харманли

Доклад от дълбочинни интервюта Хасково

Доклад от дълбочинни интервюта Хасково 2

Доклад от дълбочинни интервюта Свиленград

Доклад от дълбочинни интервюта Димитровград

Доклад от дълбочинни интервюта Ивайловград

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg