В рамките на настоящия проект фондацията планира да осъществи гражданско наблюдение на съдебната система в Хасковски съдебен район. За всеки един от градовете с районен съд от Хасковски съдебен район (Хасково, Димитровград, Ивайловград, Харманли и Свиленград) ще бъде назначен по един експерт (граждански наблюдател) от фондацията и още един експерт, отговарящ за гражданското наблюдение в Окръжен съд – Хасково. Гражданските наблюдатели ще отговарят за мониторига на съда и ще попълват четиримесечни доклади. Гражданското наблюдение ще включва използването на различни качествени и количествени методи за събиране на информация за съдебната система в България по отношение на продължителност на делата, брой провалили се дела, сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт (полиция, следствие, прокуратура и съдии), корупция, отношение на гражданите към съдебната система и др.

Допитване до гражданите

Първият метод, който ще използваме в рамките на дейността е провеждането на допитване (пряка анкета и/или структурирано интервю с отворени и затворени въпроси) сред гражданите на посочените населени места. Допитването ще бъде проведено сред две групи граждани – контролна група (граждани, интервюирани на обществени места – по 75 лица за всеки град, за Хасково 150 лица) и експериментална група (по 25 лица, които са или са били страни по дела, разглеждани в съответния съд, интервюирани в сградата на съда). Допитването ще дава обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт. Събраната информация от проведените допитвания ще бъде обобщена и ще бъде изготвен сравнителен анализ на събраната информация от контролната и експерименталната групи и на данните събрани от експерименталните групи от районните съдилища и експерименталната група от Окръжен съд – Хаксово.

Дълбочинни интервюта със специалисти

Гражданските наблюдатели ще отговарят и за провеждането на 120 (по 20 за всеки анализатор в неговия съдебен район) дълбочинни интервюта сред съдии, прокурори, съдебни служители, следователи, полицаи, юристи и др. Дълбочинните интервюта  ще представляват инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на експертите по въпросите на администрирането на съдебната власт и ще целят събирането на информация за пропуските и несъответствията в съдебната система и законодателството, оценки за работата на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа и предложения за подобрения, пренасяне на добри практики и иновативни решения в съдебната система.

Мрежа за наблюдение на съда и съдебната реформа

Друга част от гражданското наблюдение ще бъде изграждането на Мрежа за наблюдение на съда и съдебната реформа с участието на активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Мрежата ще има структури във всеки един от градовете, обхванати от проекта, като в Хасково ще функционират две структури. В нея ще се изследват дефицитите на съдебната система чрез дискусии във „фокус групи”. Всяка една от структурите на Мрежата ще проведе по 4 срещи по конкретни проблемни области от функционирането на съдебната система и съдебната реформа. Работата на мрежата ще даде възможност да бъдат изработени мрежови политики за реформа в съдебната система, които да отразяват становищата на всички заинтерсовани страни.

Събраната информация чрез изброените качествени и количествени методи ще бъде обобщена и анализирана от двама експерти – анализатори и издадена под формата на Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. В нея ще бъдат представени оценките на различните групи от обществото за съдебната система и техните предложения и препоръки за реформа. В края на пректа Бялата книга ще бъде разпространена по електронен път сред медиите, районни и окръжни съдилища, Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Народното събрание и др. и ще бъде публикувана на сайта на фондацията.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg