Кристина Йорданова

Кристина Йорданова е завършила политология в Университет за национално и световно стопанство – град София. Има добри познания по теория и технология на властта, мениджмънт и управление на човешките ресурси. Има умения за анализ на социологическа информация, за разрешаване на конфликти, за мултикултурно общуване. Кристина Йорданова притежава капацитет за управление на екип, за делегиране отговорности на членовете на екипа; за създаване на здрави и стабилни партньорства, както и да мобилизира ресурси и средства. Участвала е в провеждането на обучения, семинари, пресконференции. Има отлични умения за организиране на времето; за изготвяне на доклади и отчети. Има богат опит в наставничество, застъпничество, лобиране и водене на преговори.

Кристина Йорданова работи за фондация „ХиД Джендър Перспективи“ от 2012г. като координатор проекти и технически сътрудник. Участвала е в подготовката и изпълнението на проекти към Министерство на правосъдието, Норвежки финансов механизъм, Механизъм на Европейското икономическо пространство и др. фондове и програми.  Участвала е като експерт в Гражданска консултативна група за наблюдение на съдебната система и в ежегодния мониторинг на ЗЗДН, осъществяван от фондацията. Добре познава концепции за гражданско наблюдение; има опит в изготвянето на становища, предложения и препоръки. В рамките на проекта Кристина Йорданова ще бъде граждански наблюдател на Окръжен съд – Хасково и анализатор.


Петя Петкова

Петя Петкова е завършила специалност психология във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. От 2006 г. е управител на фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и е съучредител и управител на фондация „ХиД Джендър Перспективи“. Петя Петкова има опит в управлението и изпълнението на проекти в социалната и правната сфера. Участвала е в изпълнението на проекти към  Министерство на правосъдието, Норвежки финансов механизъм, Механизъм на Европейското икономическо пространство и др. фондове и програми. Участвала е като експерт при ежегодния мониторинг на ЗЗДН, осъществяван от фондацията. Добре познава концепции за гражданско наблюдение; има опит в изготвянето на становища, предложения и препоръки. В рамките на проекта Петя Петкова ще бъде граждански наблюдател на Районен съд – Хасково.


Андриана Иванова

Андриана Иванова е завършила Бургаски свободен университет със специалност социални дейности. Има умения, свързани с изготвяне на проекти, администриране на апликационни процеси, извършване на проучвания. Като част от екипа на фондация „Х§Д Джендър перспективи“ тя подпомага изготвянето на административна, отчетна и друга документация; координира проектни дейности с цел създаване на механизъм за поддържане на регулярен обмен на информация за планиране, изпълнение на дейности, отчетност. Участвала е в провеждането на обучения, семинари, пресконференции. Има отлични умения за управление на времето, за изготвяне на доклади и отчети, за мултитаскинг.

Андриана Иванова работи за фондация „Х§Д Джендър Перспективи“ от 2014г. като изпълнител на проекти. Участвала е в  изпълнението на проекти към  Министерство на правосъдието, Норвежки финансов механизъм, Механизъм на Европейското икономическо пространство и др. фондове и програми.  Участвала е като експерт при ежегодния мониторинг на ЗЗДН, осъществяван от фондацията. Добре познава концепции за гражданско наблюдение; има опит в изготвянето на становища, предложения и препоръки. В рамките на проекта Андриана Иванова ще бъде граждански наблюдател на Районен съд – Димитровград и анализатор.


Мариана Войкова

Мариана Войкова е завършила право в Бургаския свободен университет. Работила е като юрисконсулт към Министерство на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Хасково. Има придобита допълнителна квалификация за Медиация с допълнителна специализация в областта на търговската медиация (Българска търговско-промишлена палата, Арбитражен съд – София, Център за медиация), „Семейна медиация“ (Център за разрешаване на спорове – гр.София) и Обучение за напреднали за справяне с трудни поведения (Център за разрешаване на спорове – гр.София). Мариана Войкова е регистриран медиатор и работи активно в тази обаст от 2015г. В рамките на проекта Мариана Войкова ще бъде граждански наблюдател на Районен съд – Ивайловград и медиатор.


Георги Станков

Георги Станков е завършил психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Формира се като психотерапевт в Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, под супервизията на д-р Димо Станчев, Шантал Нев Ханкует и Ела Мей Шерън.

Практиката му е в областта на психологическото консултиране, организационното консултиране и развитие, изграждането на общности и социален капитал. Води обучения по социални умения и междукултурната комуникация. Консултира разработването на публични политики, сред които най-известният му принос е за въвеждането на т.нар. Университети на третата възраст в България. Хоноруван преподавател е в СУ „Св.Климент Охридски“, където води курса „Умения за въздействие“. Работи по докторска дисертация на тема „Умения за въздействие: изследване на капацитета за гражданско участие при формирането на публични политики в България“.

Миналият му професионален опит е в структурите на Министерство на правосъдието (инспектор в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Хасково), Министерство на образованието (съветник в политическия кабинет на министъра) и неправителствения сектор (експерт по неформално образование и Учене през целия живот).  В рамките на проекта Георги Станков ще бъде граждански наблюдател на Районен съд – Харманли и медиатор.


Милена Славова

Милена Славова е завършила специалност „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Георги Раковски“ – София и специалност Право във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работила е като главен разследващ полицай в Районно управление на полицията – Свиленград. От 2015г. Милена Славова работи като юрист към фондацията. Има експертиза в наказателното законодателство и законодателството, свързано с дискриминация и полово обусловано насилие. В рамките на проекта Милена Славова ще бъде граждански наблюдател на Районен съд – Свиленград.

 

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg