Гражданско наблюдение на съдебната система

В рамките на настоящия проект фондацията планира да осъществи гражданско наблюдение на съдебната система в Хасковски съдебен район. За всеки един от градовете с районен съд от Хасковски съдебен район (Хасково, Димитровград, Ивайловград, Харманли и Свиленград) ще бъде назначен по един експерт (граждански наблюдател) от фондацията и още един експерт, отговарящ за гражданското наблюдение в Окръжен съд – Хасково. Гражданските наблюдатели ще отговарят за мониторига на съда и ще попълват четиримесечни доклади. Гражданското наблюдение ще включва използването на различни качествени и количествени методи за събиране на информация за съдебната система в България по отношение на продължителност на делата, брой провалили се дела, сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт (полиция, следствие, прокуратура и съдии), корупция, отношение на гражданите към съдебната система и др.

Първият метод, който ще използваме в рамките на дейността е провеждането на допитване (пряка анкета и/или структурирано интервю с отворени и затворени въпроси) сред гражданите на посочените населени места. Допитването ще бъде проведено сред две групи граждани – контролна група (граждани, интервюирани на обществени места – по 75 лица за всеки град, за Хасково 150 лица) и експериментална група (по 25 лица, които са или са били страни по дела, разглеждани в съответния съд, интервюирани в сградата на съда). Допитването ще дава обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт. Събраната информация от проведените допитвания ще бъде обобщена и ще бъде изготвен сравнителен анализ на събраната информация от контролната и експерименталната групи и на данните събрани от експерименталните групи от районните съдилища и експерименталната група от Окръжен съд – Хаксово.

Гражданските наблюдатели ще отговарят и за провеждането на 120 (по 20 за всеки анализатор в неговия съдебен район) дълбочинни интервюта сред съдии, прокурори, съдебни служители, следователи, полицаи, юристи и др. Дълбочинните интервюта  ще представляват инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на експертите по въпросите на администрирането на съдебната власт и ще целят събирането на информация за пропуските и несъответствията в съдебната система и законодателството, оценки за работата на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа и предложения за подобрения, пренасяне на добри практики и иновативни решения в съдебната система.

Друга част от гражданското наблюдение ще бъде изграждането на Мрежа за наблюдение на съда и съдебната реформа с участието на активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Мрежата ще има структури във всеки един от градовете, обхванати от проекта, като в Хасково ще функционират две структури. В нея ще се изследват дефицитите на съдебната система чрез дискусии във „фокус групи”. Всяка една от структурите на Мрежата ще проведе по 4 срещи по конкретни проблемни области от функционирането на съдебната система и съдебната реформа. Работата на мрежата ще даде възможност да бъдат изработени мрежови политики за реформа в съдебната система, които да отразяват становищата на всички заинтерсовани страни.

Събраната информация чрез изброените качествени и количествени методи ще бъде обобщена и анализирана от двама експерти – анализатори и издадена под формата на Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. В нея ще бъдат представени оценките на различните групи от обществото за съдебната система и техните предложения и препоръки за реформа. В края на пректа Бялата книга ще бъде разпространена по електронен път сред медиите, районни и окръжни съдилища, Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Народното събрание и др. и ще бъде публикувана на сайта на фондацията.

 

 

 

Промотиране и прилагане на възстановителното правосъдие и медиация

Втората дейност по проекта е насочена към промотирането на възстановителното правосъдие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Към настоящия момент в глобален аспект наказанието е типичното, основно средство за реакция при извършване на престъпления. Съществува тенденция на разнообразяване и обогатяване на методите на съвременното наказателно-правно въздействие в борбата с престъпленията – т.нар. възстановително правосъдие. То цели да отговори в най-голяма степен на потребностите на пострадалия – материални, емоционални и социални,  да подпомогне извършителя да осъзнае своята отговорност за стореното, да окаже реформиращо въздействие и превантивен ефект върху извършителя посредством реинтеграцията му в обществото, да окаже терапевтичен ефект върху отношенията между пострадалия и извършителя.

Въпреки доказания положителен ефект от използването на възстановителното правосъдие, то все още не намира широко приложение в страната ни. Ето защо чрез настоящата дейност, фондация „ХиД Джендър Перспективи“ планира да проведе широка информационна кампания на територията на област Хасково за популяризиране на възстановителното правосъдиие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Във всеки един от градовете с районни съдилищата в Хасковски съдебен район експерти към фондацията – медиатори ще провеждат информационни срещи за запознаване на гражданите и бизнеса с възможностите за извънсъдебно разрешаване на следните спорове:

– търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници;

– договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;

– спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост;

– семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите;

– спорове между наследници – напр. за разпределяне на наследственото имущество;

– застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения,трудови спорове – особено колективни, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение;

– потребителски спорове – за неизпълнение, или некачествени стоки или услуги;

– при спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им;

– при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия и др.

Участниците в информационните срещи ще бъдат насочвани от съда и /или проявяващи интерес към темата граждани. При необходимост по време на информационните срещи медиаторите ще представят как на практика протича медиацията. В зависимост от натовареността на съдилищата и заявения интерес от страна на различни групи граждани, информационни срещи ще се провеждат от веднъж на 3 месеца до 3-4 пъти месечно, като общо за проекта ще се проведат 60 информационни срещи. В случай, че има проявили интерес към подходите на възстановителното правосъдие и в частност медиацията, на желаещите ще бъдат предоставяни безплатни консултации за извънсъдебно разрешаване на спорове – общо 190 на брой в рамките на проекта.

Една от основните теми, които ще бъдат подложени на дискусия във фокус групите от Мрежата за наблюдение на съда ще бъде възстановителното правосъдие. Освен това фондацията планира провеждането на двудневен семинар с участието на съдии, прокурори, представители на правоприлагащите органи, НПО, бизнеса, активни граждани и др. по темите на възстановителното правосъдие. Участие в семинара ще вземат 25 души, а резултат от него и от работата на Мрежата за наблюдение на съда ще бъде формулирането на предложения за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие.

 

 

Осигуряване публичност на проекта

Фондация „ХиД Джендър Перспективи“ планира да организара и проведе информационна кампания за популяризиране на проекта и в частност подходите на възстановителното правосъдие, насочена към различни групи от населението, с която да повиши чувствителността по проблема в общността и да създаде нагласи за по-широкото му използване. Кампанията ще обхваща следните няколко поддейности:

  1. В началото на проекта ще се проведат 5 начални конференции с представители на местната власт, съда, полицията, прокуратурата, НПО и др. – по една в градовете Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград. По време на началните конференции местните общности ще бъдат запознати с проекта, планираните в него деийности и очаквани резултати, ще бъде представени фондация „ХиД Джендър Перспективи“, екипът по проекта, както и безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“ с приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ за изпълнението на проекта. Предвижда се да присъстват и представители на различни местни медии.
  2. През първите два месеца от проекта ръководителят и доброволци към фондацията ще бъдат ангажирани с изработването на идейни проекти и предпечатната подготовка на плакати и брошури за информационната кампания. Те ще съдържат информация за ползите и предимствата на подходите на възстановителното правосъдие и по-конкретно медиацията, случаи, в които е уместно използването им, контакти на фондацията и информация за проекта и финасовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Информационните материали ще бъдат отпечатани в следния тираж: плакати – 500 бр. и брошури – 1000 бр. и ще бъдат разпространени в сградите на районните и окръжния съд в област Хасково и на други обществени места. Ще бъде изработен банер с името на проекта, логото на фондацията и на ОП „Доро управление“
  3. Публикации в местни медии и интернет. По време на изпълнението на проекта и най-вече във връзка с планираните информационни дейности, фондацията ще информира жителите на област Хасково за развитието на проекта и постигнатите резултати към момента чрез публикации и интервюта в медиите. Регулярно ще бъде помествана актуална информация и на фейсбук страницата на фондацията, както и на интернет сайта www.hdgender.eu, където ще бъде създадена отделна секция за проекта.
  4. Организиране и провеждане на 5 заключителни конференции. През последния месец от проекта ще се проведат 5 конференции (по една в Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград ) за отчитане на резултатите от проекта и представяне на Бялата книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. На конференцията ще бъде представена подкрепата на ОП „Добро управление“ за изпълнението на настоящия проект. Гости на конференцията ще бъдат представители на съда, прокуратурата, местни институции и организации, училища, НПО и медии.

Всички материали и документи по проекта ще съдържат емблемата на ЕС, името на Оперативната програма и фонда, който осигурява БФП, общото лого за програмен период 2014-2020. Всички дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020