На 14.09.2017г. Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ спечели проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. Проектът е с продължителност 15 месеца и е на обща стойност 99427,10 лв, от които 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от национално съфинансиране. В рамките на проекта ще се осъществи гражданско наблюдение на съдебната система в Хасковски съдебен район, а граждани и юридически лица ще  могат да се възползват от безплатна медиация, като способ за извънсъдебно разрешаване на конфликти.

Докладите на ЕС и различни социологически проучвания на общественото мнение в България през последните години ясно показват необходимостта от реформа в съдебната система. Дългото проточване на делата, големият брой провалили се дела, недоброто, а в някои случаи и липсата на сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт (полиция, следствие, прокуратура и съдии), корупцията, недоверието към съдебната система, недостатъчното познаване на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове и подходите на възстановителното правосъдие са все проблеми, които трябва да бъдат обхванати от реформата в съдебната система. С настоящия проект фондация „ХиД Джендър Перспективи” планира да обхване представители на съда, прокуратурата, следствието, пробационните служби, НПО, бизнеса и гражданите, които ще получат възможността да представят своето мнение и препоръки по отношение на реформата в съдебната система. Основните цели, които си поставяме са осъществяване на граждански контрол и наблюдение върху работата на съдебната система на ниво окръжен и районни съдилища на територията на съдебен район Хасково, събиране и анализ на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване на съдебната медиация и възстановителното правосъдие. Фондацията планира да реализира поставените цели чрез три основни дейности. Първата е гражданско наблюдение на съдебната система чрез проучване на общественото мнение; проучване сред граждани, които са страни по дела; проучване сред представители на съдебната система и изпълнителната власт; работа във фокус групи. Събраната информация ще бъде анализирана и обобщена в Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. Втората дейност е запознаването на целевите групи с алтернативните методи за разрешаване на правни спорове и подходите на възстановителното правосъдие. Последната дейност е осигуряването на публичност на проекта и безвъзмездната финансова помощ на ОП „Добро управление”.

Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg