Целите и дейностите по проекта изцяло съвпадат с целите на финансиране на конкурса за 2016г. и Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. Предвиденото в проекта създаване и пилотно изпълнение на програма за превенция на ДН в училищата ще допринесе за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“.

Първата целева група са учениците на възраст между 10 и 12 години. В тази възраст децата са много любознателни и живо се интересуват от отношенията между момичета и момчета, мъже и жени, кое поведение в двойките се приема за „нормално“ и кое – за „неприемливо“, какво представлява насилието и как може да се предпазим от него. Всички тези теми не са застъпени в наличните към момента учебни програми, въпреки сериозната необходимост от включването им в тях. С изработването на програма за превенция на ДН в училищата и пилотното й изпълнение в 4 учебни класа (паралелки) ще даде възможност на около 100 деца да усвоят знания и умения за общуване в семейството и в двойките.

Следващата целева група са пострадалите от домашно насилие. Всяка четвърта жена в България е жертва на ДН, сочи проучване на Алианс за защита срещу насилие основано на пола. Въпреки това точна статистика няма, защото много от жертвите се срамуват и страхуват да признаят какво са преживели. За пострадалите това е тема–табу, а не значим проблем, за който биха потърсили помощ. Липсата на информираност, обществена подкрепа и вяра в институциите е водеща причина жертвите на домашно насилие да се чувстват безсилни и незнаещи къде да потърсят помощ, защитавайки правото си на живот без насилие. Това предопределя и ниското им самочувствие. Проектът ще има пряко въздействие върху 20 лица, жертви на ДН, които се предвижда да бъдат консултирани в приемните на фондацията.

Извършителите на домашно насилие са друга целева група по проекта. Извършител може да бъде всеки без значение от пол, възраст, етнос и др. Голяма част от насилниците на пръв поглед изглеждат спокойни и уравновесени, добри, любящи родители и съпрузи. Същевременно в семейна среда, понякога без конкретна причина дори, стават изключително агресивни – психически и физически. Те използват манипулативно поведение, налагане на власт и контрол, разпространяване на лъжи и клевети. Макар агресията не винаги да е осъзната, тя може да прерасне в целенасочено разрушително поведение в разрез със законодателството, нормите и правилата в обществото. Предвижда се в програмата за извършители на насилие да бъдат включени  лица, насочени от съда с постановена мярка или самозаявили се в Консултативния център на фондацията. Очаква се посещаването на такава програма, като наложена мярка от съда да повлияе положително на самите лица и косвено на техните семейства и бъдещи партньорски връзки.

Друга целева група по проекта са представителите на различните институции и организации, имащи отношение към „домашното насилие“. Съвместната работа в мултидисциплинарен екип значително подобрява координацията помежду им и допринася за по-бързото, адекватно и пълно обгрижване на пострадалите от ДН. В рамките на настоящия проект се предвижда в мултидисциплинарния екип да вземат участие представители на съда, полицията, здравни и социални служби, прокуратура, МКБППМН, местната власт, включително и кметове и кметски наместници на села и представители на различни НПО.

Последната целева група е обществото като цяло, с фокус жителите на община Димитровград. Екипът на фондацията многокрано е идентифицирал нуждата от провеждането на информационна кампания сред различни групи от обществото – ученици, възрастни хора, представители на различни етноси и по-конкретно на ромските общности, жителите на малките населени места, до които информацията за проблема „домашно насилие“ достига много трудно или изобщо липсва.