Първата целева група са пострадалите от домашно насилие. Всяка четвърта жена в България е жертва на ДН, сочи проучване на Алианс за защита срещу насилие основано на пола. Въпреки това точна статистика няма, защото много от жертвите се срамуват и страхуват да признаят какво са преживели. За пострадалите това е тема–табу, а не значим проблем, за който биха потърсили помощ. Липсата на информираност, обществена подкрепа и вяра в институциите е водеща причина жертвите на домашно насилие да се чувстват безсилни и незнаещи къде да потърсят помощ, защитавайки правото си на живот без насилие. Това предопределя и ниското им самочувствие. Проектът ще има пряко въздействие върху 50 лица, жертви на ДН, които се предвижда да бъдат консултирани в приемните на фондацията в трите града (Хасково, Свиленград и Димитровград).

Извършителите на домашно насилие са друга целева група по проекта. Извършител може да бъде всеки без значение от пол, възраст, етнос и др. Голяма част от насилниците на пръв поглед изглеждат спокойни и уравновесени, добри, любящи родители и съпрузи. Същевременно в семейна среда, понякога без конкретна причина дори, стават изключително агресивни – психически и физически. Те използват манипулативно поведение, налагане на власт и контрол, разпространяване на лъжи и клевети. Макар агресията не винаги да е осъзната, тя може да прерасне в целенасочено разрушително поведение в разрез със законодателството, нормите и правилата в обществото. Предвижда се в програмата за извършители на насилие през периода на изпълнение на проекта да бъдат включени 4 /четири/ лица  насочени от съдилищата в региона с постановена мярка по чл.5, ал.1, т.5 или самозаявили се в Консултативния център на фондацията. Очаква се участието на извършителите на домашно насилие в такава програма да повлияе положително на самите лица и косвено на техните семейства и бъдещи партньорски връзки.

Друга целева група по проекта са представители на съдебни райони, институции, здравни и социални служби и НПО и местни медии, имащи отношение към „домашното насилие“. Комплексната работа по случаи значително подобрява координацията помежду им и допринася за по-бързото, адекватно и пълно обгрижване на пострадалите от ДН. В рамките на настоящия проект се предвижда участие на представители на съдилищата в Хасковски съдебен окръг, полицията, здравни и социални служби, прокуратура, МКБППМН, местната власт, включително и кметове и кметски наместници на села и представители на различни НПО и медии, пряко или косвено работещи по случаите на домашно насилие и/или насочващи пострадалите лица.

Последната целева група е обществото като цяло, с фокус жителите на област Хасково. Екипът на фондацията многокрано е идентифицирал нуждата от провеждането на информационна кампания сред различни групи от обществото –възрастни хора, представители на различни етноси и жителите на малките населени места, до които информацията за проблема „домашно насилие“ достига много трудно или изобщо липсва.