С изпълнението на проект „Домашното насилие не е доброволен избор“ Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ очаква да постигне следните резултати:

  1. Постигане на ефективна защита и осигурен достъп до качествени социални услуги на 50/петдесет/ пълнолетни лица, пострадали от ДН;
  2. Овластяване и подкрепа на жертви на ДН с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване;
  3. Принос за социалното включване и реинтеграция на пострадалите от ДН в обществото и на пазара на труда;
  4. По-ефективно приложение на ЗЗДН и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло;
  5. 4 /четирима/ извършители на насилие, да преминат през програма за работа с извършители на ДН за овладяване на агресията и изграждане на нови модели за справяне;
  6. Създаване на устойчивост на предоставяните услуги за пострадали от ДН в 3 общини / Хасково, Димитровград и Свиленград/;
  7. Постигане на по-висока информираност в област Хасково относно домашното насилие;
  8. Укрепени партньорства с представители на институции, здравни и социални служби в полза на пострадалите от ДН;
    9.Осъществяване на мониторинг на ЗЗДН на територията на Хасковски съдебен окръг, в 5/пет/ съдилища;