По проект „Домашното насилие не е доброволен избор! Ефективна защита от домашно насилие чрез предоставяне на специализирани социални услуги на жертви и извършители на насилие и мониторинг на ЗЗДН“, фондация „Х&Д Джендър перспективи“ осъществи мониторинг на ЗЗДН, като част от дейността “Подобряване на политиките по превенция и защита от домашното насилие чрез задълбочен анализ на приложението на Закона за защита от домашно насилие в Хасковски съдебен окръг през периода 2015-2018 г.”.  Чрез този мониторинг Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ осъществи наблюдение на делата по ЗЗДН в периода  2015г. –2018г. на територията на Хасковски съдебен окръг, включващ петте районни съдилища. В резултат на осъществения мониторинг беше анализиран и издаден приложеният Мониторингов доклад.

monitoringov doklad