Период на изпълнение: 17.07.2013г.- 16.07.2014г.

Бюджет на проекта: 22 325€

Финансираща организация www.ngogrants.bg: Финасов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Програмата за подкрепа на НПО в България

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

  • изграден капацитет на основните експерти, работещи по проекта за създаване на групи за самопомощ и солидарност, работа в отворени групи и овладяване на процесите в групите;
  • екипът по проекта придоби допълнителни знания свързани с различните форми на дискриминация и нормативните и международните актове, които третират темата;
  • проведени 10 информационни беседи в седем села и три пенсионерски клуба в община Хасково, по време на които местните общности бяха запознати с проблеми като дискриминация, неравенство между половете и домашно насилие;
  • създадени 10 групи за самопомощ и солидарност, като една от тях беше съставена изцяло от роми, а останалите бяха със смесено население. Всяка от групите проведе по 16 срещи с различна тематика – общо 160 срещи. Изградените ГСС се основаваха на принципите на толерантност, равнопоставеност, съпричастност към проблемите на другите, недискриминация и най-вече активно гражданство. Особено внимание бе обърнато на темите за домашното насилие, различните форми на дискриминация, неравенството между половете, расизма, ксенофобията, речта на омразата.