up
Дейностите, чрез които Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ планира да постигне заложените в проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ цели са:

  • Провеждане на информационна кампания. Във всяко от местата, където ще бъде изградена ГСС, ще се проведе информационна беседа за запознаване на местното население с планираните дейности и цели, търсените резултати, финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП, дейността на фондацията. По време на беседите по предложение на участниците в тях и чрез гласуване ще бъдат избрани наставници на Групите за самопомощ и солидарност  /ГСС/.
  • Обучение на наставници на ГСС. С оглед сформиране и сработване на екипи по места ще се проведе  двудневен обучителен семинар. На бъдещите наставницище бъдат разяснени механизмите на функциониране на групите, начините за приемане и обработване на информацията, получена от целевите групи, алгоритъмът на дискутиране на конкретни проблеми в групите, задълженията и отговорностите на наставниците. Специално участие в семинара ще вземат наставници на ГСС от община Хасково, които ще споделят личен опит от работата на групите и ще дадат практически насоки на колегите си от община Димитровград.
  • Създаване и функциониране на групи за самопомощ и солидарност /ГСС/. Ще бъдат създадени и разработени 10 ГСС в община Димитровград, а 10-те ГСС от община Хасково, изградени по проект „Да разрешим проблемите си заедно“, ще продължат да функционират. ГСС ще се събират поне веднъж месечно в предварително определените помещения. Целта на тези групи е споделяне, подкрепа, намиране на опора и съмишленици. По време на срещите ще се обсъждат актуални проблеми и ще се търсят начини за разрешаването. Наставниците ще инициират разговори на тема дискриминация, домашно насилие, неравенство на половете, подобраяване на общественото здраве, опазване на околната среда и др. Основните принципи, върху които ще се основават ГСС са толерантност, зачитане правата на човека и малцинствата (етнически, религиозни, по полов признак), мултикултурно разбирателство, равнопоставеност, солидарност.
  • Превенционна кампания. След започване на същинската работа в ГСС, специално внимание ще бъде обърнато на теми като дискрминация, насилие по полов признак, насилие над възрастни хора, реч на омразата, расизъм. Групите ще бъдат ангажирани с организирането и провеждането на превенционна кампания по тези теми в населените места, в които работят. Всяка ГСС ще има свободата сама да определи с какви инициативи би било най-подходящо да постави пред вниманието на местните общности споменатите теми, а кулминацията на кампанията ще бъде 1-ви октомври – Денят на възрастните хора, когато всички ГСС ще се включат в провеждането на едно общо събитие, организирано от фондацията.
  • Мониторинг на ГСС. Експерти от фонацията ще подготвят информация по дискутираните в ГСС теми, ще дават насоки за разрешаване на проблемите и ще съдействат за практическото изпълнение на планираните дейности. При необходимост от знания, несвързани с мисията и целите на фондацията, целевите групи ще бъдат представлявани пред  институции и НПО,  работещи в различни сфери на обществения живот. Мониторингът на ГСС цели да се подобри функционирането на ГСС, да се изследват силните и слабите места на ГСС, да се усъвършенстват механизмите на работа на ГСС.
  • Анализ и систематизиране на събраната по време на проекта информация и изготвяне на наръчник за създаване и функциониране на ГСС и справочник с полезна информация за уязвимите групи. През последните два месеца от проекта експерти към фондацията ще бъдат ангажирани със създаването на две издания – едното насочено към представителите на уязвимите групи, а другото – към организациите работещи с уязвими групи. В полза на уязвимите групи ще бъде изготвен кратък справочник с полезна информация за вече изпробвани и работещи начини за разрешаване на конкретни проблеми, както и  кратко представяне и контакти на национални и местни институции и организации, към които могат да се обръщат при нужда. След приключване на първата фаза на проект „Да разрешим проблемите си заедно“ много партньорски организации проявиха интерес към сформирането на групи за самопомощ по подобие на изградените в рамките на проекта. Ето защо фондацията планира да анализира и систематизира събраната по време на проекта информация и да изработи и издаде специален наръчник за създаване и функциониране на ГСС, който да бъде представен и разпространен сред НПО-сектора и соцаилно ангажираните институции.
  • Заключителен семинар. В края на проекта в град Хасково ще се проведе двудневен заключителен семинар. Участие в него ще вземат наставници на ГСС, НПО, представители на местната власт, здравни и социални служби и др. релевантни организации. Семинарът ще старира с представянето на наръчника за създаване и функциониране на ГСС, ще включва практичски модули и предствяне и обсъждане на различни казуси в работата на групите, практически насоки за прилагане на модела в други населени места съобразно спецификата им. През втория ден от семинара наставниците на ГСС ще имат възможността да представят проблемите по места в директен разговор с представители на релевантните институции, които да вземат отношение по разискваните проблеми и предложените решения.

down