up
С изпълнението на проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ очаква да постигне следните резултати:

  • Изграждане на местен ресурс за справяне с кризисни ситуации и наболяли проблеми, заръководене на групи за самопомощ от отворен тип, в които ще се дискутират въпроси от най-разнообразно естество. Придобитите знания и умения ще бъдат приложени на практика по време на работата на ГСС и ще бъдат от полза за всички участници в групите, както и за всички жители на избраните населени места.
  • Продължена и надградена работа на 10-те ГСС от община Хасково и разширяване на териториалния обхват на проекта чрез създаването и функционирането на нови 10 ГСС в община Димитровград.
  • Чрез работата на ГСС фондацията и провеждането на съвместни прояви и събития по места (беседи, концерти, тематични срещи и др. предложени от ГСС) ще допринесе за социалното включване на маргинализирани групи и повишаване на знанията им за справяне с конкретни проблеми.
  • Насърчено активно гражданство.
  • Създадени условия за включването на предложения на уязвими групи в процесите на формулиране на политики на местно ниво.
  • Повишна информираност и готовност за реакция и адекватни действия на язвимите групи по теми като дискрминация, насилие по полов признак, насилие над възрастни хора, реч на омразата, расизъм, които рядко се обсъждат в малките населени места и трудно се разпознават като знаичми проблеми от представителите на уязвимите групи.
  • Чрез мониторинга на ГСС ще се постигне ефктивно функциониране на ГСС, ще бъдат овластени уязвими групи от обществото, ще бъдат повишени знанията на целевите групи за справяне с конкретни проблеми, ще бъдат укрепени партньорства по места, ще се повиши капацитетът на фондацията за мониторинг и ще се развие застъпниеската й роля. Мониторингът на ГСС ще подпомогне взаимодействието между уязвимите групи и различните институции и граждански организации и ще създаде възможност предложения на уязвимите групи да бъдат включени в процеса на формулиране на политики на местно ниво.
  • Изработването и разпространението на справочник ще допринесе за информирането и овластяването на маргинализирани групи от обществото и ще подпомогне заемането на активна гражданска позиция от тях и отстояването на собствените им права.
  • Изработването на наръчник за създаване и функциониране на ГСС ще благоприятства разширяването териториалния обхват на проекта и мултиплициране на резултатите от него като даде възможност на други организации да приложат модела на ГСС в нови населени места.
  • Провеждането на заключителния семинарще допринесе за развитието на застъпническата роля на фондацията, за популяризирането на добрите практики от проекта, за постигане на устойчивост и развитие на обхвата и вида на ГСС, за мултиплициране на предложения модел в други общини. Семинарът ще създаде възможност уязвимите групи да представят своите проблеми пред релевантни институции и организации, с което значително ще нарасне шансът им за социално включване.

down