www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

На 04.10.2021г. в гр. Свиленград обучители от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ проведоха първото от предвидените седем обучения за повишаване на чувствителността на служители на полицията, на социалните служители и др. към домашното насилие по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Обучението премина при засилен интерес като на него присъстваха 13 представители на различни институции- РУ-Свиленград, УП-Любимец,  Дирекция „Социално подпомагане“-Свиленград, Община Свиленград и образователни институции. По време на обучението се обхванаха теми като отзоваване на сигнал на домашно насилие, оценка на риска за жертвата, причини, фактори и последици от домашното насилие, мерки за прекратяване на насилието, прилагане на Координационния механизъм. Обсъдиха се и предизвикателствата пред институциите в гр.Свиленград за осигуряване защита на жертвите от домашно насилие. До края на месец октомври предстои провеждането на още 6 обучения в Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани.

 

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“