www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

Днес, 8 октомври обучителите от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ проведоха третото ни присъствено от поредица обучения по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани ! Отново екипът ни беше посрещнат топло, с вълнение и ентусиазъм. В обучението се включиха участници от цялата община, кметски наместници, представители на Центъра за обществена подкрепа и други социални услуги, които въпреки тежката тема участваха активно и показаха знания и професионализъм. Изказваме специални благодарности на кмета на община Стамболово г-н Аднан Йълдъз за съпричастността към нашата кауза и личното си участие в обучението. В днешния ден бяха поставени основите на едно бъдещо взаимодействие по Координационен механизъм за пострадали от домашно насилие от който стана част и община Стамболово.

 

 

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“