www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

Ето ни и в Минерални бани!  Днес, 15.10.2021г. дойде ред и на шестото поредно обучение, проведено от обучителите  на фондация „Х и Д Джендър перспективи“  по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани ! Въпреки студеното, мрачно и дъждовно време, усетихме топлината  и нетърпението на участниците да вникнат в темите за домашното насилие и възможността за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие.  Благодарим за съпричастността на кмета на община Минерални бани- г-н Мюмюн Искендер и за предоставената зала, в която се проведе обучението!

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“