www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

Особено важно за нас- екипа на фондация „Х и Д Джендър перспективи“  е проведеното днес 12 октомври 2021г. в гр. Ивайловград пето  присъствено обучение по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани ! Запознахме се със страхотни професионалисти от РУ-Ивайловград и ДСП-Ивайловград. По време на обучението се обхванаха теми като отзоваване на сигнал на домашно насилие и действия на полицейския патрул, оценка на риска за жертвата, причини, фактори и последици от домашното насилие, мерки за прекратяване на насилието, прилагане на Координационния механизъм. Обсъдиха се и предизвикателствата пред институциите в гр.Ивайловград за осигуряване защита на жертвите от домашно насилие. Изказваме искрената си благодарност за предоставената зала от РУ-Ивайловград, за  топлото посрещане и за ангажираността на участниците по време на цялото обучение.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“