www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

На 18.10.2021г. обучители от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ проведоха в гр.Хасково последното от седемте обучения по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на пострадалите от домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани. В рамките на по-малко от месец такива обучения са проведени и в Свиленград, Димитровград, Стамболово, Харманли, Ивайловград и Минерални бани с основна цел да се повиши осведомеността и  чувствителността на представителите на институциите и организациите на местно ниво по проблемите на домашното насилие и да се представи проекта за Координационен механизъм. На обучението в гр. Хасково  присъстваха представители от Община Хасково, РУ-Хасково, РДСП-Хасково, ДСП-Хасково, РУО-Хасково и ПГГАТ „Н.Й. Вапцаров“- Хасково. По време на обучението се обсъждаха теми, свързани с домашното насилие над пълнолетни лица и над деца. Набелязаха се множество теми, които да бъдат включени в първото заседание на Областния  съвет по Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Всички присъстващи проявиха заинтересованост и изразиха желание за бъдещо сътрудничество и взаимодействие.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“