www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

 

На 11 октомври 2021г. обучителите от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ проведоха четвъртото  присъствено от поредица обучения по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани ! По време на обучението освен темите по програма,  беше проведена дискусия относно жертвите и извършителите на домашно насилие. Особен интерес предизвикаха преживяванията на децата като пострадали от домашно насилие. Сърдечно благодарим на участниците в обучението!

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“