www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

Вече е факт и второто ни присъствено обучение по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани ! На 06.10.2021г. в гр. Димитровград, нашите обучители бяха топло посрещнати от участниците в обучението.  Дългогодишната работа на Фондация „Х и Д джендър перспективи“ в района на община Димитровград даде своите позитивни резултати. Приятно бяхме изненадани от проявената заинтересованост, активност и желание за бъдещо сътрудничество и взаимодействие от представителите на Община Димитровград, НПО, полиция. Бяха обсъдени реални казуси на пострадали от домашно насилие и споделени добри практики за взаимодействие между институции и нашата организация на местно ниво. Единодушно беше застъпено мнението, че изработения Координационен механизъм за пострадали от домашно насилие идва точно навреме, за да скрепи вече създадените добри взаимоотношения.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“