www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

20.08.2021г.

Първо подписано Споразумение за взаимодействие по Координационния механизъм

От близо два месеца, екипът на Фондация „Х и Д джендър перспективи“ запознава, работещите по линия на домашното насилие, представители на организации и институции в област Хасково с изготвения проект на „Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани. Директорът на ОД МВР-Хасково- ст.комисар Венцислав Кирчев първи откликна на предложеното сътрудничество, с подписаното на 20.08.2021г. Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково.  С подписването на Споразумението се затвърди ангажираността на полицейските служители в работата по случаите на домашно насилие на територията на област Хасково.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“