www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

28.09.2021г.

Още присъединили се участници към Координационния механизъм за подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Измина един ползотворен и изпъстрен с множество срещи месец. Множество институции и организации подкрепиха изпълнението на Координационния механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани. Към проекта, чрез сключени Споразумения  за прилагане   на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, се включиха Община Стамболово, Фондация „Подари усмивка“-гр.Димитровград, ПГТАТ“Н.Вапцаров“- гр.Хасково, Дневен център за деца с увреждания“-гр.Димитровград, Община Минерални бани, ОУ“Алеко Константинов“- гр.Димитровград, Адвокатска колегия- Хасково, „Нюз Хасково“, Областен координатор на здравните медиатори, Районна прокуратура- Хасково, РУО-Хасково. Очаква се включването и на Община Хасково, както и подкрепата на областния управител на област Хасково и съдилищата в областта. Благодарим на всички за проявената ангажираност по толкова важния проблем като борбата с домашното насилие.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“