www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

30.08.2021г.

                        НПО сектора в подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Към настоящия момент и две неправителствени организации от гр.Хасково подкрепиха Координационния механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани.  Бяха подписани Споразумения  за прилагане   на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково с управителя на  Сдружение „Шанс и закрила“ и Председателя на „съюз за възстановяване и развитие“. До края на месец септември 2021г. предстоят провеждането на множество срещи с представители на институции и организации от област Хасково като се надяваме повечето от тях да подкрепях изпълнението на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие на местно ниво.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“