На 14.01.2022г. в гр. Хасково се проведе заключителна пресконференция по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, който Фондация „ХиД Джендър перспективи“ изпълнява от една година.

По време на проекта, в рамките на една година бяха изработени и разпространени три вида специални листовки – за жертви на домашно насилие, за служители на МВР и за медицински специалисти, в които се съдържа информация за разпознаване на домашното насилие, за първоначалните действия в случай на домашно насилие и за важността от издаването на медицински документ, в случаите на причинени телесни увреждания.

Важна стъпка в процеса по оказване на помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие е изработения „Координационен механизъм за подкрепа и помощ на жертвите на домашно насилие“, който е подкрепен от ключови институции и организация на местно ниво- Областна администрация- Хасково,  Районен съд- Хасково, Районен съд- Димитровград, Районна прокуратура- Хасково, ОДМВР-Хасково, РУО-Хасково, Адвокатска колегия- Хасково, Нюз- Хасково, Община Хасково, Община -Димитровград, Община Минерални бани, Община – Стамболово, Сдружение „Шанс и закрила“, Съюз за възстановяване и развитие“, Фондация „Подари усмивка“, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“,  ПГТАТ“Н.Вапцаров“, ОУ“Алеко Константинов“, Дневен център за деца с увреждания- Димитровград, Фондация „БЦДИ“-клон Хасково.  В изпълнение на Координациония механизъм е създаден Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Хасково. Чрез него се координират съвместните дейности, за реакция при случаи на домашно насилие  на    компетентни институции и организации на местно ниво.   Глава на  Областният съвет е Областния управител на област Хасково.

В рамките на проекта през месец октомври 2021  бяха проведени  специални обучения  в Свиленград, Димитровград, Стамболово, Харманли, Ивайловград, Минерални бани и Хасково с основна цел да се повиши осведомеността и  чувствителността на представителите на институциите и организациите на местно ниво по проблемите на домашното насилие и да се представи проекта за Координационен механизъм. Общо бяха обучени 70 представители  на полицията, социалните служби, общините и училищата. По време на обученията се обсъждаха теми, свързани с домашното насилие над пълнолетни лица и над деца. Набелязаха се множество теми, които да бъдат включени в първото заседание на Областния  съвет по Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Екипът на Фондация  „Х и Д джендър перспективи изказва специалните  си благодарности към всички участници в обученията, както и на всички подкрепили Координационния механизъм за подкрепа на пострадалите от домашно насилие за активността им по време на обученията, за  заинтересоваността им и изразеното желание за бъдещо сътрудничество и взаимодействие. Вярваме, че това има огромно значение за запазване  живота и здравето на пострадалите от домашно насилие!

 

За контакти: 038/ 62 46 85; hdgender@gmail.com

0885/019112

 

 

  С уважение,

МИЛЕНА СЛАВОВА

Ръководител на проекта