www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

 

 

19.10.2021г.

 

На 18.10.2021г. обучители от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ проведоха в гр.Хасково последното от седемте обучения по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на пострадалите от домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани. В рамките на по-малко от месец такива обучения бяха проведени и в Свиленград, Димитровград, Стамболово, Харманли, Ивайловград и Минерални бани с основна цел да се повиши осведомеността и  чувствителността на представителите на институциите и организациите на местно ниво по проблемите на домашното насилие и да се представи проекта за Координационен механизъм. Общо бяха обучени 70 представители  на полицията, социалните служби, общините и училищата. По време на обученията се обсъждаха теми, свързани с домашното насилие над пълнолетни лица и над деца. Набелязаха се множество теми, които да бъдат включени в първото заседание на Областния  съвет по Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Екипът на Фондация  „Х и Д джендър перспективи изказва специалните  си благодарности към всички участници в обученията, както и на всички подкрепили Координационния механизъм за подкрепа на пострадалите от домашно насилие за активността им по време на обученията, за  заинтересоваността им и изразеното желание за бъдещо сътрудничество и взаимодействие. Вярваме, че това има огромно значение за запазване  живота и здравето на пострадалите от домашно насилие!

 

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“