www.activecitizensfund.bg                                                                                  www.hdgender.eu

 

 

19.10.2021г.

70 човека от област Хасково, представители  от различни институции и организации взеха участие в обучения за домашното насилие

На 18.10.2021г. обучители от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ проведоха в гр.Хасково последното от седемте обучения по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на пострадалите от домашно насилие“, финансиран от Фонд Активни граждани. В рамките на по-малко от месец такива обучения бяха проведени и в Свиленград, Димитровград, Стамболово, Харманли, Ивайловград и Минерални бани с основна цел да се повиши осведомеността и  чувствителността на представителите на институциите и организациите на местно ниво по проблемите на домашното насилие и да се представи проекта за Координационен механизъм. Общо бяха обучени 70 представители  на полицията, социалните служби, общините и училищата. По време на обученията се обсъждаха теми, свързани с домашното насилие над пълнолетни лица и над деца. Набелязаха се множество теми, които да бъдат включени в първото заседание на Областния  съвет по Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Екипът на Фондация  „Х и Д джендър перспективи изказва специалните  си благодарности към всички участници в обученията, както и на всички подкрепили Координационния механизъм за подкрепа на пострадалите от домашно насилие за активността им по време на обученията, за  заинтересоваността им и изразеното желание за бъдещо сътрудничество и взаимодействие. Вярваме, че това има огромно значение за запазване  живота и здравето на пострадалите от домашно насилие!

 

28.09.2021г.

Още присъединили се участници към Координационния механизъм за подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Измина един ползотворен и изпъстрен с множество срещи месец. Множество институции и организации подкрепиха изпълнението на Координационния механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани. Към проекта, чрез сключени Споразумения  за прилагане   на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, се включиха Община Стамболово, Фондация „Подари усмивка“-гр.Димитровград, ПГТАТ“Н.Вапцаров“- гр.Хасково, Дневен център за деца с увреждания“-гр.Димитровград, Община Минерални бани, ОУ“Алеко Константинов“- гр.Димитровград, Адвокатска колегия- Хасково, „Нюз Хасково“, Областен координатор на здравните медиатори, Районна прокуратура- Хасково, РУО-Хасково. Очаква се включването и на Община Хасково, както и подкрепата на областния управител на област Хасково и съдилищата в областта. Благодарим на всички за проявената ангажираност по толкова важния проблем като борбата с домашното насилие.

 

 

30.08.2021г.

                        НПО сектора в подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Към настоящия момент и две неправителствени организации от гр.Хасково подкрепиха Координационния механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани.  Бяха подписани Споразумения  за прилагане   на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково с управителя на  Сдружение „Шанс и закрила“ и Председателя на „съюз за възстановяване и развитие“. До края на месец септември 2021г. предстоят провеждането на множество срещи с представители на институции и организации от област Хасково като се надяваме повечето от тях да подкрепях изпълнението на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие на местно ниво.

 

20.08.2021г.

Първо подписано Споразумение за взаимодействие по Координационния механизъм

От близо два месеца, екипът на Фондация „Х и Д джендър перспективи“ запознава, работещите по линия на домашното насилие, представители на организации и институции в област Хасково с изготвения проект на „Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково, разработен по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани. Директорът на ОД МВР-Хасково- ст.комисар Венцислав Кирчев първи откликна на предложеното сътрудничество, с подписаното на 20.08.2021г. Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадали от домашно насилие в област Хасково.  С подписването на Споразумението се затвърди ангажираността на полицейските служители в работата по случаите на домашно насилие на територията на област Хасково.

 

 

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

 

„Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези публикации отразяват официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

 

 

 

НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

           На 19.02.2021г.  се проведе начална конференция по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“.  По време на конференцията беше представен екипа по проекта и дейностите, които са планирани по него. Участие в конференцията взеха представители от  различни институции на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на продкрепа на жертвите на домашно насилие.

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.