www.activecitizensfund.bg                                                                                                                                                                                     www.hdgender.eu

 

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

Всеки човек има право да живее живот без насилие!

Спасете себе си! Спасете децата си!

 

В рамките на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП се издадоха 1000 броя листовки в помощ на жертвите на домашно насилие. В тях се съдържа информация за видовете домашно насилие, за първоначалните действия в случай на домашно насилие и контакти на консултативните  центрове на Фондация „ХиД джендър перспективи“, където може да бъде потърсена помощ.

 

 

 

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“