www.activecitizensfund.bg

 

 

                                 

                                               КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 

               Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.

             През месец януари 2021г. Фондация „Х и Д джендър перспективи“ стартира изпълнението на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“.  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

             Проектът ще се изпълнява за срок от 12 месеца и цели да подобри  сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие и повишаване на усведомеността на гражданите по темата домашно насилие. Планираните дейности ще доведат до навременна и надеждна защита на пострадалите от домашно насилие.

 

В рамките на проекта са планирани следните дейности:

 

  1. Изработване на три вида специални листовки – за жертви на домашно насилие, за служители на МВР и за медицински специалисти. В тях ще се съдържа информация за разпознаване на домашното насилие, за първоначалните действия в случай на домашно насилие и за важността от издаването на медицински документ, в случаите на причинени телесни увреждания.
  2. Изработване и пилотно тестване на Координационен механизъм за подкрепа и помощ на жертвите на домащно насилие. При изработването му ще се  проучи международния и национален опит в областта  и ще се проведат консултации с представители на всички заинтересовани страни- полиция, социални служби, прокуратурите, съдилищата, общините, здравните заведения и неправителствените организации. След изработването му е планирано пилотното му тестване и сключването на споразумение между институциите и организациите на местно ниво за прилагането му. Чрез действието на Координационния механизъм ще бъде осигурена навременна и надеждна защита на жертвите на домашно насилие.
  3. Провеждане на обучения със служителите на полицията, социалните служби, лекарите и др. участници. Обученията ще се провеждат в Хасково, Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Харманли, Свиленград и Ивайловград и ще обхващат теми като : отзоваване и действия при сигнал за домашно насилие, оценка на риска за жертвата, мерки за прекратяване на насилието, осигуряване на закрила на децата, прилагане на Координационен механизъм и др.

 

             При изпълнението на проекта се надяваме да срещнем подкрепата на институциите и организациите на местно ниво като всички си сътрудничим в осигуряването на подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие!

 

             Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х и Д джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.