Новини

 

 

28.09.2021г.

 

През първия месец от изпълнението на проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието, бяха издадени информационни брошури и плакати. В тях се съдържа информация за предоставяните в консултативните ни центрове услуги и координати за връзка с нас. Предстои разпространение на плакатите и брошурите.

 

21.11.2021г.

В изпълнение на проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието е предвидено създаването на 12 информационни публикации за домашното насилие е въздействието му върху пострадалите. Ето и първата публикация на тема :

„Какво наричаме домашно насилие“

Според Закона за защита от домашното насилие, за домашно насилие се счита „всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права…”. В днешно време домашното насилие се разглежда като една от най-коварните и чести форми на насилие срещу жените, като не са изключение и случаи на домашното насилие над мъже и деца. Законът за защита от домашното насилие /ЗЗДН/ посочва, че децата, свидетели на насилие в дома също са жертви на такова;

Домашното насилие е социален феномен, срещу който никой не е застрахован;

Домашното насилие е масово явление;

 Домашното насилие не е ограничено до отделния индивид;

Домашното насилие не е извън обществото;

Домашното насилие се случва обикновено между двама интимни партньори, затова то е форма на насилие, която е много различна от всички други насилствени актове;

 Домашното насилие в по голямата си част е насилие срещу жени и затова се дефинира като насилие основано на пола, защото се корени в подчинения обществен статус на жената.

Домашното насилие няма географски и психологически граници, то е социален феномен, който се случва в целия свят. То се среща във всички социални, икономически, културни и възрастови групи;

 Домашното насилие все още се счита предимно за семеен проблем, за който не бива да се говори. Това е една от причините да не се обръща сякаш особено внимание на този проблем;

Домашното насилие се проявява чрез насилствени актове спрямо интимния партньор и децата, независимо от пола и възрастта.

Според Закона за защита от домашно насилие / ЗЗДН/ защита може да търси всеки, който е: пострадал от насилствени действия, извършени от съпруг/бивш съпруг;

Ø лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;

Ø лице, от което има дете;

Ø лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител;

Ø възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Ако сте пострадали от домашно насилие, последиците могат

да бъдат пагубни за вас и децата. Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Следва продължение…………

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

 

 

22.11.2021г.

Споделяме и втората ни публикация, създадена по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието на тема:

 „ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 „

Неоспорим факт е, че насилието в семейството съществува. Все по често напоследък обаче тази агресия остава прикрита, поради намаления социален контрол на семействата в условията на световна пандемия и социална изолация във времена на световна пандемия от КОВИД 19. Социалната изолация в целия свят доведе до ръст в броя на пострадалите от домашно насилие – това беше наблюдавано дори и в страни, където не се очакваше, където домашното насилие също се увеличи многократно. За съжаление, България не направи изключение от този факт. Спорадичната статистика, която се води в страната ни показа увеличение между 30 и 40 % процента, което ни нарежда на едно от челните места в света. Тенденцията е да се увеличават още пострадалите лица, което има пряка връзка с световната пандемия от COVID-19 и наложените мерки, които продължават да оказват влияние върху динамиката на домашното насилие.

Съществува тенденция насилието над жени да се увеличава по време на извънредни ситуации, включително епидемии. Особено уязвими са жените, които са разселени, бежанки или живеят врайони, засегнати от конфликти. Значителен е и негативния ефект от насилието върху здравето на жените и техните деца.

Насилието над жени остава основна глобална заплаха за общественото и женското здраве по време на извънредни ситуации!

COVID-19 увеличи риска от насилие над жени и домашното насилие

-Стресът, затрудненията при достъпа до институциите за закрила и ограниченият достъп до социални услуги по време COVID-19 увеличи риска от насилие над жени.

-Тъй като се въведоха множество ограничителни мерки и мерки за социално дистанциране, хората биват насърчавани да стоят у дома, рискът от домашно насилие стана по-висок.

-Вероятността жените в насилствени отношения и техните деца да бъдат изложени на насилие в дома се увеличи многократно, тъй като членовете на семейството прекарват повече време в близък контакт един с друг и семействата сa изправени пред потенциални финансови трудности или загуба на работа.

-Жените може да контактуват по-рядко с членове на разширените си семейства и с приятели, които им осигуряват подкрепа и закрила от насилие.

-По време на пандемията жените понесоха основната тежест от домашните задължения в семейството. Затварянето на училищата допълнително утежни ситуацията и повиши нивата на стрес.

-Прекъсването на работните взаимоотношения, включително за жени намали достъпа до продукти и услуги от първа необходимост и увеличи стреса върху семействата с потенциал да изостри конфликтите и насилието.

Когато ресурсите са по-оскъдни, жените може да са подложени на по-висок риск да станат жертви на икономически злоупотреби и насилие в семейството.

-Извършителите на домашно насилие могат да използват мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 за оправдание да упражняват власт и контрол върху своите партньори, както и да намалят допълнително достъпа им до услуги, помощ и психосоциална подкрепа от формални и неформални мрежи.

-Упражняващите насилие може да ограничат достъпа до необходимости като например дезинфектиращи продукти, което от своя страна да увеличи риска от заразяване с COVID-19 за жертвите.

-Извършителите на насилие могат също да упражняват контрол, като разпространяват невярна информация за болестта и стигматизират партньорите си.

-Достъпът до жизненоважни услуги за сексуално и репродуктивно здраве, включително за жени, подложени на насилие, може да бъде по-ограничен във време на COVID-19.

Възможно е други услуги, като горещи линии, кризисни центрове, приюти, правна помощ и услуги за закрила, също да бъдат ограничени. Това допълнително ще намали достъпа до малкото източници на помощ, до които имат достъп жените, страдащи от домашно насилие.

Ако сте пострадали от домашно насилие, последиците могат

да бъдат пагубни за вас и децата. Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Следва продължение…………

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2021г.

В следващата поредица ще Ви представим и останалите публикации от съдържанието на „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

КАКВИ ДЕЙСТВИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ , АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ СТЕ СТАНАЛИ ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ!

Ако подозирате, че върху вас се извършва домашно насилие и сте станали негова жертва, би било полезно да се:

-обърнете се към близки и приятели, които могат да ви окажат практическа помощ (например предоставяне на храна или грижи за децата), включително за справяне със стреса;

-опитате да съставите план за безопасност – вашата и на децата ви, в случай че насилието стане по-интензивно.

-да имате подготвени телефонните номера на съседи, приятели и близки, към които можете да се обърнете за помощ; подгответе си основни документи, пари, някои лични вещи, които да вземете със себе си, ако се наложи бързо да напуснете жилището си; както и да имате план за това как да напуснете бързо жилището и да потърсите помощ (например транспорт, местоположение);

-да си подготвите информация за номерата на горещи телефонни линии за насилие над жени, на социални работници, служби за закрила на детето или най-близкия полицейски участък, убежища или други достъпни услуги за подкрепа.

-Бъдете дискретни, така че вашият партньор или членове на семейството да не научат и да сте в безопасност.

Последиците от домашното насилие могат да бъдат пагубни за вас и децата.

Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Следва продължение…

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

                                       КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

 • Ако някога сте били удряни, наранявани физически или заплашвани с нараняване от партньора ви, когато той е бил ядосан, вие сте били жертва на домашно насилие. Дори заплахи, които не са свързани с физическо насилие, са знак за проблем.
 • Ако партньорът ви чупи или хвърля предмети, когато е ядосан, той е агресивен към вас.
 • Ако често ви обиждат или ви крещят, вие сте жертва на словесно насилие.
 • Запитайте се дали се страхувате да се приберете вкъщи, защото може да бъдете наранени. Ако отговорът е „Да”, може би става въпрос за домашно насилие.

Ако Вашият приятел или партньор:

 • Ви крещи, обижда Ви, оскърбява Ви или Ви удря;
 • Счита, че Вие сте длъжна винаги да отстъпвате и да бъдете “послушна“.
 • Налага сексуални отношения против Вашето желание и Ви заплашва;
 • Употребява наркотици и алкохол и/или склонява и Вас да ги употребявате;
 • Държи се жестоко с Вас, лесно губи контрол, хвали се с това, че се държи лошо и с другите;
 • Отнася се с Вас като с предмет, който му принадлежи;
 • Постоянно Ви контролира, заповядва Ви, взима еднолично всички решения, не се съобразява с Вас и не се интересува от Вашето мнение;
 • Опитва се да Ви манипулира, да Ви изнудва: “ Ако ти наистина ме обичаш, ще …“

Партньорът Ви има склонност към насилие, ако:

 • почти винаги е агресивен;
 • агресивен е по отношение на домашните животни;
 • в миналото му има криминални епизоди;
 • подвластен е на бърза смяна на настроението си – от спокойствие до ярост;
 • обвинява Вас за всички проблеми;
 • заплашва да се самоубие, ако го напуснете;
 • винаги е ядосан на някого или на нещо, чупи и хвърля вещи.

Ако дори едно от изброените неща се случва с Вас, може да се говори за домашно насилие и вие сте негова жертва. Децата растящи в условия на домашно насилие също се превръщат в негови жертви!

Следва продължение….

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА (ФОРМИ)НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Физическо насилие

 • Блъска Ви
 • Нанася Ви удари, ритници, плесници
 • Хвърля предмети
 • Заплашва Ви с оръжие или Ви наранява с него
 • Физически възпрепятства опита Ви да напуснете дома си
 • Заключва Ви някъде
 • Отказва да Ви помогне, когато сте болна, наранена, бременна
 • Възпрепятства опитите Ви да потърсите медицинска помощ
 • Бие децата
 • Заплашва с физическо насилие Вашите роднини и приятели

Сексуално насилие

 • Принуждава Ви да се събличате против волята Ви.
 • Принуждава Ви към полово сношение против Вашата воля
 • Принуждава ви към полово сношение след побой
 • Извършва половите сношения с особена жестокост
 • Умишлено Ви лишава от сексуален контакт
 • Проявява изключителна ревност и Ви обвинява в любовни връзки с кого ли не
 • Принуждава Ви да гледате и/или да повтаряте порнографски действия

Психическо / Емоционално насилие

 • Постоянно Ви критикува, крещи и/или Ви обижда (например, казва Ви, че сте много дебела или прекалено кльощава , че сте тъпа и глупава, че сте лоша майка, съпруга, любовница)
 • Игнорира Вашите чувства
 • Подиграва се на Вашите убеждения
 • Забранява Ви да ходите на работа
 • Манипулира Ви, използвайки лъжа
 • Обижда Вашите роднини и приятели, за да ги отстрани от живота Ви
 • Отказва да излиза с Вас и да се срещате с други хора
 • Пречи Ви да поддържате отношения с Вашите роднини и приятели
 • Не Ви позволява да се обаждате по телефона
 • Изцяло контролира семейния бюджет и сам взема финансовите решения
 • Присвоява си всички семейни доходи, въобще не дава или дава не достатъчно пари за домакинството; при това самият той не пазарува, но Ви обвинява, че не се грижите за семейството
 • Унижава Ви пред хора
 • Заплашва да си тръгне или да Ви изгони от къщи
 • Заплашва да Ви вземе децата
 • Системно и несправедливо наказва децата или не Ви допуска до тях;

Икономическо/ финансово

 • контролира всички Ви финансови средства и не Ви дава пари, включително за основни неща
 • не Ви разрешава да работи извън дома или саботира опитите ѝ да ходи на работа или да посещавате учебно заведение
 • отказва да работи Ви принуждава да издържате семейството.

Ако дори едно от изброените неща се случва с Вас, върху вас се извършва домашно насилие. Последиците могат да бъдат пагубни за вас и децата.

Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Следва продължение…………

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

ВЛИЯНИЕТО НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ…

 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ може да повлияе на всички аспекти на женското здраве – физическо, сексуално и репродуктивно, психично и поведенческо здраве. Последиците за здравето могат да бъдат както бързи и интензивни, така и продължителни и хронични; негативните последици могат да продължат дълго, след като насилието е спряло.

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ:

v Смърт – фатален изход като непосредствен резултат жена да бъде убита от насилника си, или като дългосрочно последствие от други неблагоприятни за здравето последици (например, проблеми с психичното здраве в резултат на травма могат да доведат до самоубийство, злоупотреба с алкохол, HIV инфекция, или сърдечно-съдови заболявания)

v Намалена продължителност на живота – Световната банка изчислява, че изнасилванията и домашно насилие се равняват на 5% от годините на добро здраве за жени на възраст 15 – 44 години в развиващите се страни

v Физическа вреда – Травми, функционални увреждания, трайни увреждания

v Рисково поведение – Употреба на алкохол и наркотици, тютюнопушене, поемане на сексуални рискове, самонаранявания и др.

v Психосоматични последици – Синдром на хронична болка, синдром на раздразнените черва, гастро-чревни смущения, инфекции на пикочните пътища, респираторни заболявания и др.

v Последствия за репродуктивното здраве – Възпаления на таза, полово предавани болести, нежелана бременност, усложнения на бременността, спонтанен аборт/ ниско тегло на новороденото при раждане и др.

v Психологични последствия – Посттравматично стресово разстройство ПТСР, депресия, страхове, нарушения на съня, хранителни разстройства, самоубийствени мисли и ниско самочувствие.

Ако върху ВАС се извършва домашно насилие. Последиците могат да бъдат пагубни за вас и децата. Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

Следва продължение…………

24.11.2021г.

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И ДЕЦАТА – ЧЕСТО НЕЗАБЕЛЕЖИМИТЕ МУ ЖЕРТВИ

 

Въздействието на насилието върху децата, и по-конкретно на домашното насилие е много увреждащо и силно травматично. Децата могат да станат свидетели на насилие, извършено срещу майките им, а от своя страна самите те могат да бъдат насилвани от извършителя, често баща или доведен баща.

Резултати от проучвания подчертават връзката между насилие в детството и насилническо поведение на пълнолетна възраст. За да се прекъсне цикълът на насилие, от съществено значение е да се предостави помощ на децата, които са преживели или наблюдавали домашно насилие над тяхната майка. “Това също е важно от гледна точка на превенцията, тъй като децата често са наясно с насилието над тяхната майка.”

В допълнение, “деца, изложени на насилствено поведение спрямо майката са по-склонни да станат извършители или жертви в бъдещите си взаимоотношения.” Деца, които са свидетели на насилие са повече от наблюдатели: “те растат в страх, упражняване на сила, безпомощност, несигурност и стрес.” Много често те самите могат да бъдат пряко засегнати от домашното насилие в дома си. Различни изследвания сочат, че в близо 70% от случаите, тези актове на насилие са наблюдавани от децата, в 10% – при тях се наблюдават наранявания, сходни с тези на майката.

Наблюденията на специалистите показват, че насилието, на което децата са свидетели, има същият ефект върху тях, както ако те самите са жертви. Те са податливи към възпроизвеждане на насилие, като единствен модел на комуникация, който те познават“, защото това е семейния модел. Според българското законодателство, „насилие в семейството извършено в присъствието на дете се счита за насилие извършено върху детето“.

В действителност, това е порочен кръг и поведението се пренася от поколение на поколение. Вероятността децата да страдат от доживотни последици от домашно насилие преживяно в детството е огромна: момчетата са по-склонни да се превърнат в извършители, а момичетата – да страдат от насилие, като негови жертви. Изключително важно е децата да получават помощ и подкрепа в работата с преживяното от тях насилие. Ето някои симптоми, които ако забележите е добре да потърсите компетентно мнение на специалисти в сферата на домашното насилие.

СИМПТОМИ НА ДЕЦА, ИЗЛОЖЕНИ НА НАСИЛИЕ:

Разстройство на съня и храненето

Подмокряне, нощно напикаване

Говорни нарушения

Отдръпване, изолация

Поведенчески смущения

Агресия извън дома и в училище

Депресивна симптоматика

Затруднения в училище

Самоубийствени мисли и действия и др.

Ако дори едно от изброените неща се случва с Вас или с детето ви, върху вас е възможно да се извършва домашно насилие. Последиците могат да бъдат пагубни за вас и децата.

Не отлагайте, потърсете помощ сега!

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОВТА БОЛИ! КАК ЗАПОЧВА ЕДНА ПАРТНЬОРСКА ВРЪЗКА И КОГА СЕ ПРЕВРЪЩА В ДОМАШНО НАСИЛИЕ!

 

В началото на връзката мъжът винаги е очарователен и грижовен. Това, което бъдещата му жертва не е срещала, като отношение. Демонстрира умение да се справя с всяка житейска ситуация, много привлекателен за жената заради грижите, подкрепата и сигурността, която и вдъхва. Така започва всяка една приказка за двама влюбени… Същевременно често изразява чувства на несигурност, уязвимост, говори на жената много за своите притеснения и проблеми. Често и казва, че тя е единствената, с която може да споделя и единствената, с която се чувства добре. Обикновено много активен в сексуалните си желания, упражнява сексуален натиск над нея. На нежеланието на жената да участва насилникът обикновено отговаря, че това е нормално и той много я обича. При всяко нейно колебание се старае да я убеди, че всичко е наред, независимо, че жената чувства, че собствените и граници са нарушени и нещо не е наред.

Опитът ни от работата с жени, пострадали от домашно насилие показва, че често пъти връзката между партньорите започва, когато жената е била в труден житейски момент, чувствала се е слаба, несигурна и несправяща се. Точно тогава се появява и спасителят-насилник!

Мъжът, който упражнява насилие се стреми да поддържа затворен тип връзка с жената. Иска да има партньорката си изцяло за себе си, да властва над нея, да я контролира и притежава. Смисълът на властта и контрола е да се подчини друго човешко същество, тогава започва и самото насилие. Насилникът се превръща в центъра на нейния свят. Всяко действие и мисъл започват да минават през неговото мнение. Започва да и внушава постепенно и как трябва да се чувства, как трябва да се държи с него и кое е правилно за нея. Тя започва да живее и да диша през неговите възприятия за света, защото не познава друг модел, а е помислила този за „любов“.. За разлика от началото на връзката, когато бъдещия насилник прави всичко за нея, в един по-късен етап започва да излиза предимно сам, като я оставя в къщи и забранява да излиза, да се вижда с приятели, а много често и с близките си от семейството – майка , баща, братя и сестри. Като причина за това често изтъква, че го прави от любов и за нейно добро. Кара я да вярва, че тези контакти се отразяват зле на връзката им и тя трябва да ги прекъсне в името на любовта им. Едновременно с това я контролира кога излиза, с кого се вижда, ревнува я , държи я във финансова зависимост и така тя изпада в дълбока изолация. Често я обижда и и вменява, че тя е нищо без него, а и нищо като хората не прави. По този начин насилникът гради образ в очите на жертвата си на силен, могъщ, и недосегаем. Така успява да я откъсне от всичко във външния свят, което би могло да и е от помощ, ако реши да я потърси. Жената започва да живее в страх и несигурност и идеята да избяга или да го напусне и се вижда съвсем илюзорна и невъзможна. Много често обаче тя го приема освен като насилник и като жертва и закрилник ( Стокхолмски синдром) и се привързва към него. Когато след поредния акт на насилие той се разкае и и обещае, че няма да се повтори насилието тя смята, че е така. Жертвата сляпо вярва в повечето случаи, че тя е единствената, която може да го спаси и да му помогне да не бъде такъв. Когато цикълът се завърти и побоищата и униженията зачестят, той спира да и се извинява и интервалите между актовете на насилие се съкращават до минимум. Контакта между двамата става все по-труден. Това именно е периода, в който жената, жертва на насилие, най-често се променя, осъзнава, че е в опасност и започва да търси помощ.

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2021г.

ИМА ЛИ ИЗХОД ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ИЛИ КАК ДА СЕ СПАСИМ!

 

Има ли изход наистина?

На първо място трябва да осъзнаете, че насилникът е по-слаб от вас, противно на онова, което той ви внушава. Неговата увереност и сила са измамни, те целят да ви държи в лапите си, за да се справи със собствените си страхове. В много от случаите той просто преповтаря онова, което се е случвало в неговото семейство – насилието поражда насилие. Може би самият той е бил тормозен някога, от някого.

За да не ви залеят тежките чувства на омраза и желание за мъст, погледнете на насилника, който вгорчава живота ви и трови душата ви, именно по този начин – като на малко дете, което е било жертва, но за разлика от вас, не е успяло да се освободи от негативните си чувства и ги е прехвърлило върху друг, а този друг сте вие. И му помогнете, като помогнете на себе си. Освободете се. Намерете начин да го направите. Прекратете тази взаимна зависимост.

Спрете да живеете с илюзията, че насилникът ще се промени и изведнъж ще стане мил и добър – дори да го прави, то е само, за да продължи да издевателства върху вас, особено ако усеща, че сте на път да си тръгнете, той ще използва всички средства да ви накара да почувствате вина и разкаяние и да останете, защото „ще се промени”. За 2 дни, после пак ще е същият… Може да се промени наистина, само ако положи огромни усилия – например започне терапия, има намерението да стане „нов човек” и т. н., но в повечето случаи това са само празни оправдания. Защото самият насилник не си дава сметка, че е такъв.

Той смята поведението си за нормално – тогава защо да го променя?!

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

06.12.2021г.

КАК ДА СЕ ИЗМЪКНЕМ ОТ КАПАНА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ИЛИ КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА СЕБЕ СИ!

 

В България от 2005 г. е в сила Закон за защита от домашното насилие, който защитава правата на жертви на домашно насилие без оглед на пола и възрастта им. В закона е посочено кои действия се третират като физическо насилие и кои – като емоционално и психическо насилие. Освен побой и физическо посегателство, за физическо насилие се възприемат и заплахите с оръжие, възпрепятстването да напуснете дома си, отказ на медицинска помощ, ако такава е наложителна в дадения момент. Границите на емоционалното и психическо насилие са по-размити, но в това число със сигурност влизат обиди, подигравки, унижение и манипулиране на жертвата. Заплахите за здравето и живота влизат и в двете графи.

Важно е да се отбележи, че за психическо и емоционално насилие върху дете се смята всяко насилие, извършено пред очите му – дори самото то да не е пряк обект на тормоза.

Ако сте пострадали от домашно насилие, можете на момента да се обадите на спешния телефон 112, за да изпратят полиция на адрес. Преди да изпратят екипи, операторите задават няколко уточняващи въпроса какви са обстоятелствата. След пристигането си полицаите ще задържат насилника, ако установят, че представлява заплаха. Междувременно трябва да отидете до лекар, който да установи травмите и да ви издаде медицинско свидетелство, което ще можете да приложите жалбата си в полицията. Тук е важно да се знае, че всеки лекар е длъжен да ви прегледа и издаде медицинска бележка според Закона за защита от домашно насилие.

Дори ако не сте сигнализирали веднага властите, имате срок от един месец от акта на домашно насилие, в който да ви бъде издадено медицинското свидетелство и да подадете жалбата. Вместо вас това може да направи и брат, сестра или роднина по права линия – родител, баба или дядо например. За внасянето на жалбата не дължите никакви такси.

В случай че партньорът ви тормози психически, заплашва ви или злоупотребява с вас, без да упражнява физическо насилие също можете да потърсите помощ по ЗЗДН/Закона за защита от домашно насилие/.

При подаване на молбата за защита в съда посочвате и данните на извършителя, включително адрес, на който може да бъде призован, и телефон за контакти.

Оттам нататък Районният съд по постоянен или настоящ адрес ще разгледа жалбата и ще прецени дали и какви мерки за защита ще наложи в рамките на до един месец от получаването на оплакването.

Важно е да се отбележи, че по ЗЗДН /Закона за защита от домашно насилие/ може да бъде издадена Ограничителна заповед, която да е с действие в периода на производството. Тя може да бъде издадена само на база декларация , в която описвате последния акт на домашно насилие. Ако имате сериозни наранявания по себе си са Ви нужни свидетели или медицинска експертиза. Да бъдете освидетелствана от лекар е изключително ВАЖНО, тъй като най-често домашното насилие не се случва в присъствието на свидетели, освен ако не говорим за процес, който е продължил дълго във времето.

Имате право при да подадете молба за налагане на спешни мерки за закрила, в случай, че са застрашени пряко живота и здравето ви, вашето и на децата ви.

При наличието на ограничителна заповед, органите на МВР имат право да задържат насилника и да го предадат на прокуратурата. Сред по-сериозните санкции за извършителя са отстраняването му от общото жилище за определен от съда срок, налагане на ограничителна заповед, отнемане на децата или задължаване за посещение на специализирани програми. Съдът може да наложи няколко мерки за защита от домашно насилие едновременно.

Един добър съвет е още при подаването на жалбата да се консултирате с юрист относно възможностите си и как да действате впоследствие. Най-точна и изчерпателна информация ще получите в Консултативните центрове за работа с пострадали от домашно насилие, като тези на фондация „Х и Д Джендър перспективи“https://www.facebook.com/HDgender, където всички консултации с пострадалите лица са безплатни.

Подаване на молба в Районен Съд:

За да бъде получена ефективна защита, съответно да дадете начало на конкретни действия срещу извършителя. Компетентен е Съдът по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. При подаване на молба по ЗЗДН не се внася държавна такса! Таксата е за извършителя, ако молбата бъде уважена. При постъпване на молбата, съдът определя дата в рамките на 1 месец. Когато е налице пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНА ЗАЩИТА В СРОК ДО 24 ЧАСА ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА МОЛБАТА.

Мерките за защита могат да са следните (чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН):

 1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Дирекция „Социално подпомагане“:

Директорът на ДСП на съответната територия може да подаде молба за издаване на Заповед за защита, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено под запрещение или е с увреждания.

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието

КАКВА ПОМОЩ МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА БОРБА С ДОМАШНО НАСИЛИЕ НА ФОНДАЦИЯ „Х И Д ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ“

 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи”, предоставя социални услуги за лица пострадали от домашно насилие и извършители на насилие на територията на област Хасково вече 10 години.

Обществеността и институциите в региона разпознават добре организацията, като доставчик на социални услуги за жертви на домашно насилие и я търсят за съдействие. Консултативните центрове на организацията са разположени в градовете Хасково, Свиленград и Димитровград и приемат нуждаещите се на място, след предварителна уговорка по телефона и предварително уговорена среща със специалист или насочване от релевантни служби и институции. Възможни са и консултации от разстояние след предварителна уговорка по всички възможни канали за комуникация на организацията – Facebook, Messenger, Viber, Skype и др. Всички консултации с пострдали лица и извършители на домашно насилие с безплатни за ползващите ги!

Предлаганите услуги в консултативните центрове на Фондация „Х&Д Джендър перспективи” са много необходими и обикновено решаващи за възстановяването на пострадалите лица от тежките кризи след преживяно насилие. Възможността за изход и избор спомага до голяма степен за овластяване на жертвите на ДН и пълноценното им интегриране в обществото след преживяното насилие, както и за цялостното им възстановяване, защита и преодоляване на риска от социално изключване. Нуждаещите се от тях ще бъдат подкрепени, защитени и насочени към различни институции при нужда. Гарантира се високо качество на оказваната подкрепа и грижа за пострадалите от ДН. Организацията разполага с различни специалисти – психолог, юрист, трудов посредник и социален работник, през четирите програми за работа на Фондация „Х&Д Джендър перспективи”които включват:

Програма за социална работа

Тази програма е от съществено значение за пострадалото лице, помагайки му да започне процес на социална рехабилитация като се активират собствените ресурси на жертвата за справяне с проблема. Тази програма има за задача да подмогне уязвимия в процеса на вземане на решения и да го овласти, за да може да излезе от ситуацията на насилие. Основна част от тази програма е Първоначалната оценка на случай. Тя ще се извършва от консултант – социален работник и ще бъде от типа на интервю, което има за цел да събере първична информация за всеки един казус на клиент и съобразно него лицето да бъде насочено към съответния специалист или институция. Тази програма играе важна роля за превенция на рецидиви на ДН в семейството.

Програма за правна помощ

Съществен елемент за подпомагане на пострадалите лица за вземане на решение за справяне с проблема. Тя спомага за очертаване на реално възможните законови действия, които лицето може да предприеме, както и за подреждане на неговите приоритети. На пострадалите ще се предоставя безплатна и достъпна информация за продължителността на един съдебен процес, доказателства, съотносими към делото и за евентуалния краен резултат. В много от случаите са налице правни основания и доказателства, чрез които могат да се предприемат едновременно няколко правни действия, били те с личен, имуществен характер, от областта на трудовото право или социалните права. Отговорите на всички поставени правни въпроси, внасянето на яснота за последствията от евентуалните правни действия помагат на лицата при вземането на решение при максимална информираност, което гарантира пълноценното интегриране в обществения живот. Чрез тази програма пострадалите лица ще се ползват от бърза и безплатна правна консултация и подготвяне на необходимите документи за защита на правата им по ЗЗДН. Консултациите се извършват от юрист/адвокат. Възможността за неотложна защита по ЗЗДН е реална гаранция за предпазване на пострадалите от рецидиви на насилие.

Програма за психологическо консултиране

Програмата е от изключително значение за лицата, търпяли домашно насилие с години. Консултациите се правят от психолог-специалист в работата с жертви на домашно насилие. Терапевтичната работа с тях е необходима за преодоляване на травмата, активиране на собствените ресурси за излизане от ситуацията на насилие и реинтеграцията им в обществото. Всеки човек в момент на психическа и емоционална криза се нуждае от професионална помощ, хуманно отношение, разбиране и емоционална подкрепа. Понякога тези хора не могат да излязат от дома си без да са преследвани, заплашвани и наблюдавани от извършителя. Психологическата подкрепа ще спомогне за изграждането на нови стратегии за справяне у пострадалите лица с цел излизане от ситуации на домашно насилие, като активизира собствените им ресурси за справяне с проблема.

Консултиране и посредничеството за намиране на работа

Също много важен елемент, необходим за успешната интеграция и реализация на пострадалите лица на пазара на труда и в останалите сфери на социалния живот. Често пострадалите от домашно насилие лица са икономически зависими от насилниците, имат затруднение с намирането на работа или със запазването й, подложени са на дискриминация и допълнителна виктимизация. Предложената консултантска програма цели овластяване на жертвата и постигане на финансова независимост и сигурност с цел по-бързо излизане от ситуация на насилие. Услугата ще се предлага от трудов консултант и включва: информиране на пострадалото лице за възможностите за включване в програми и мерки за преквалификация към Бюро по труда, помощ при търсене на нова работа или смяна на настоящата, включване в обучения за повишаване на квалификацията, насочване към институции, които могат да им окажат съдействие, помощ при попълване на документи, необходими пред работодател, изготвяне на автобиография по европейски стандарт, мотивационно писмо и т.н. Изключително необходима услуга за пострадалите лица в условията на икономическа и социална криза, в която много хора загубиха финансова сигурност и работните си места.

Специализирана програма за лица, извършители на домашно насилие по чл.6,,ал.7, т.4 от ЗЗДН и самозаявили се;

Преминаването на извършителите на насилие през специализираната Програма за справяне с агресията е от изключително значение за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, укрепване на семейните отношения и подобряването качеството на живот. Програмата се води от психолог и може да бъде групова и индивидуална. Насилственото поведение не е ограничено само в слабо образованите семейства, живеещи бедно и при лоши битови условия. Насилственото поведение се среща навсякъде. Редица са факторите, които го обуславят – наследственост, заболяване, хормонални механизми, претърпяна травма или насилие в детството, психологическо и културно влияние, както и социалните модели на поведение. В основата си е желанието за власт и контрол над жертвата. Извършителите на домашно насилие често изглеждат спокойни и уравновесени на пръв поглед. Същевременно са склонни да проявяват особена жестокост към партньорите си, родителите и децата си дори без конкретна причина. Също като пострадалите от ДН, те се нуждаят от работа със специалист за разбиране и справяне с проблема.

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЕЩИ С ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ В СТРАНАТА!

 

 

Ако някога се окажете в ситуация на домашно насилие, можете да се обърнете към някоя от следните организации в страната, които могат да ви окажат професионална помощ и имат многогодишен опит и експертиза по тези въпроси.

Алианс за защита срещу насилие основано на пола/АЗНОП/

Адрес : Гр.Варна

Ул. Синчец 21

Тел./факс 02 963 53 57 0878 567 620

Фондация „Български център за джендър изследвания”/БЦДИ/

Адрес : гр. София 1142

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 5

Тел./факс: 02/963 53 57

Адрес : гр.Хасково 6300

ул. „Пирин“ № 9

Тел./факс: 038/ 624685; моб.0878 567 659

Адрес : гр. Димитровград 6400

ул.“Св. Климент Охридски“ 1, етаж 1, офис 1

тел./факс: 0391 25055;

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“

Адрес : гр.Хасково 6300

ул. „Пирин“ № 9

Тел./факс: 038/ 624685; моб.0878 567 659;

Адрес : гр. Свиленград 6400

бул.“България 51

тел.0877 220 655

Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра

Адрес: гр. Силистра 7500

бул. Македония № 61, ет. 6

Тел./факс: 086/821495

Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума”

/П.У.Л.С./ – Перник

Адрес: гр. Перник 2300

Тел./факс: 076/60 10 10

Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна

Адрес: гр. Варна 9002

ул. ”Славянска” №32

Телефон: 052 609 677;

Тел./Факс: 052 613 830

Асоциация „Деметра” – Бургас

Адрес: гр. Бургас

бул. „Мария Луиза“ №9

Тел./факс: 056/82-52-05

„Психологична денонощна линия за обслужване при кризи“ с номер 0700 40 150. Тя работи 24 часа, 7 дни. Асоциацията си партнира с Приемната за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ „Пирогов“

Сдружение “Асоциация НАЯ” – Търговище

Адрес : гр. Търговище 7700

ул. “Антим I” № 37

Тел./факс: 0601/6 28

Фондация „Център Отворена варата“ София, кв. Хиподрума, ул. Юнак № 24, ет. 4, офис 1 и тогава Ловеч /адреса е верен/ и Троян , ул. Г.С. Раковски 055, ет. 5

Сдружение „Център Динамика“

Адрес : гр. Русе 7012

ул.“Панайот Хитов“№9

Тел./факс: 082/826770

Сдружение „Знание, успех , промяна“

Адрес : гр. Дупница 2633

пл. „Свобода“ №1

Тел./факс: 0895763393

Фондация „Асоциация Анимус” – София

Адрес: гр. София 1000

ул. „Екзарх Йосиф” № 85

Тел.: 02 9817686

Сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица

Адрес: гр. Горна Оряховица

ул. „Цар Освободител” № 11, ет. 3, п.к. 185

Тел. 0618 22181; 0618 22181

Защитено жилище – 0618 22136

Сдружение „Самаряни” – Стара Загора

гр. Стара Загора

ул. „Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови”)

Тел./факс: 042 621083

За кореспонденция: Стара Загора 6010, П.К. 1149

Фондация „ДА“ в Пловдив

Предоставя безплатно правна и психологическа помощ.

За контакти: мобилен: 0879 26 01 01;

стационарен: 032/26 07 08;

Националните телефонни линии за пострадали от насилие , безплатни и денонощни – 0800 11 977;

0 800 1 86 76;

Из „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“ издадена от фондация „Х и Д Джендър перспективи“ по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., с Министерството на правосъдието на РБ.

13.12.2021г.

От 17.08.2021г. фондация „Х&Д Джендър перспективи” стартира  изпълнението на  проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта бяха продължени  услугите за лица, пострадали от домашно насилие в консултативните центрове на фондацията в градовете Хасково, Димитровград и  Свиленград. От качествени безплатни социални услуги се възползваха: 30 пълнолетни лица, станали жертва на домашно насилие, на които бяха преодставени по  30 броя социални, психологически и юрдически консултации. Чрез консултациите със социален работник и психолог на пострадалите лица беше предоставена възможност за социална рехабилитация и активиране на собствени ресурси за справяне с проблема. Консултираните лица бяха овластени и получиха подходяща подкрепа с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване. Извършените юридически консултации значително допринесоха за запознаването на пострадалите лица с възможностите за защита по Закона за защита от домашното насилие и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло. Жертви на домашно насилие бяха консултирани и от трудов посредник, с което им беше оказано съдействие за намирането на нова работа като заедно с това получиха и знания и умения как да се държат по време на интервю.

Освен услугите, предоставяни на лицата, пострадали от домашно насилие, беше изпълена и  Програмата за лица – извършители на домашно насилие спрямо четири лица, които преминаха през индивидуални  2 първоначални интервюта и 16 индивидуални срещи. Лицата, които преминаха през програмата са доброволни участници- самозаявили се лица. Спрямо тях работата беше индивидуална предвид спазване на мерките за безопасност поради разпространението на КОВИД-19.

Заедно с дейностите по предоставяне на услуги на пострадали и извършители на домашно насилие, в рамките на проекта бяха създадени 12 броя публикации, качени на фейсбук профила на организацията. Публикациите съдържат информация за домашното насилие и влиянието му върху здравословното състояние на жертвите, съвети за излизане от ситуация на насилие, последици върху жертвата и децата върху цялостното им здраве и развитие, местата където могат да потърсят помощ, както и комплексна информация за услугите в цялата страна.  Тези публикации бяха обединени в „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“. Тя е от 36 страници и се издаде в тираж от 230 броя. Книжката е насочена основно към пострадали от домашно насилие лица, както и към потенциални такива. Тя е информативна и полезна и за цялото общество, защото  съдържа информация за проблема домашно насилие, законодателството в тази посока, както и различни раздели насочени специално към пострадалите от насилие, формите на домашно насилие, последиците върху живота и здравето на жертвите на домашно насилие и децата им.