1. Обща информация за проекта

 

На 17.08.2021г. фондация „Х&Д Джендър перспективи” стартира  изпълнението на  проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието. Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца. Общата стойност на проекта е 24 644 лв .

 

 1. Дейности по проекта

 

Основните дейности по проект „Живот без насилие-право, а не привилегия !” са:

 

 • Предоставяне на комплекс от специализирани социални услуги за пострадали от домашно насилие- социално, психологическо и юридическо консултиране;
 • Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие;
 • Създаване и издаване на „Малка книжка за опазване на живота и здравето на пострадалите от домашно насилие“;
 • Осигуряване на публичност на изпълнявания проект, чрез отпечатване на информационни материали, съдържащи информация за изпълнявания проект и предоставяните услуги както и провеждане на различни медийни събития, насочени към релевантните институции и обществеността;

 

 

 1. Основни цели

 

С изпълнението на проект Проект „Живот без насилие-право, а не привилегия!”-превенция на домашното насилие и предоставяне на мултидисциплинарни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково  се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-268/ 17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ очаква да постигне следните резултати:

 • Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;
 • Постигане на устойчивост на предоставяните услуги за лица, пострадали от ДН (домашно насилие);
 • Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез владяване на агресията и промяна на нагласите у извършители на домашно насилие;
 • Създаване на по-добра координация в работата на институции, здравни и социални служби и НПО и медиите в региона, с цел комплексно обгрижване на жертвите на ДН в Хасковски съдебен окръг;
 • Повишаване на знанията и уменията на професионалистите от институциите, които работят по случаи на ДН ;

 

 1. Очаквани резултати

 

Резултатите, които екипът на фондация „Х&Д джендър перспективи очаква да постигне чрез изпълнявания проект са:

 

 • Постигната ефективна защита и осигурен достъп до качествени специализирани социални услуги на лица, пострадали от ДН;
 • Постигната Овластяване и подкрепа на жертви на ДН с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване;
 • Получена специализирана правна помощ от нуждаещите се чрез юридическо консултиране за овластяване на пострадалите лица
 • Принос за социалното включване и реинтеграция на пострадалите от ДН в обществото и на пазара на труда чрез консултиране и трудово посредничество за намиране на работа
 • Намаляване на агресивното поведение и промяна на нагласите към ДН чрез програма за работа с извършители на ДН за овладяване на агресията и изграждане на нови модели за справяне
 • Укрепени партньорства с представители на институции, здравни и социални служби в полза на пострадалите от ДН;
 • Постигната по-висока информираност в област Хасково относно домашното насилие посредством работа с медиите и социалните мрежи;
 • Създадени подходящи условия за устойчивост на предоставяните услуги за пострадали от ДН в 3 общини / Хасково, Димитровград и Свиленград/;

 

 

 1. Целеви групи

 

Целеви групи по проекта са:

 • Лица над 18 години, пострадали от ДН;
 • Извършителите на домашно насилие;
 • Обществото като цяло, с основен фокус жителите на Област Хасково