ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗАПЕРИОДА 2007-2008 г.

Какво е насилие и как се стига до него?

Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално страдание, може да се нарече насилие. По своята социална същност насилието е антихуманен акт.


Закон за борба с трафика на хора

взаимодействието, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи дейност в борбата с трафика на хора;статута и задачите на приютите, центровете и комисиите по този закон за предоставяне на закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;мерките за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;

Закон за закрила на детето

3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:

зачитане и уважение на личността на детето;

отглеждане на детето в семейна среда;

осигуряване най-добрия интерес на детето;

Закон за защита от дискриминация

Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на:

равенство пред закона;

Закон за защита от домашното насилие

Чл. 1. (1) Този закон урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.

(2) Отговорността по този закон не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя.


Програма за превенция на насилието на МВР

 ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2008 г.Програмата за превенция и защита от домашно насилие се приема в изпълнение на § 2 от Заключителните разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 1 на Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН) и е в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на Република България във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз, и по-специално с Резолюцията за политиките на ЕС по отношение равенството на половете от 08 март 2004 г. и § 14 от нея, с който 2006 г. се обявява за Европейска година срещу насилието срещу жени..

Семеен кодекс

закрила от държавата и обществото на брака и на семейството;равенство на мъжа и жената;доброволност на брачния съюз;особена закрила на децата;равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца;