През месец септември медиаторите от фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ започнаха провеждането на поредица от срещи в училища от община Хасково за промотиране на медиацията и възстановителното правосъдие. Интересът от страна на учениците е голям, а част от тях изявиха желание да сформират медиаторски съвети към училищата си.

 

                               

Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg