През месец август екипът от медиатори към фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе поредица от информационни срещи за представяне на медиацията и възстановителното правосъдие в община Стамболово. Срещите се провеждаха в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

 

Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. №BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г.на обща стойност 99427,10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.

www.eufunds.bg