През 2018 година екипът на Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” проведе мащабно проучване на територията на област Хасково във връзка с реформата в съдебната система в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система”. В рамките на проекта беше проведено пряко допитване до 600 жители на област Хасково (150 от които страни по дела) за познанията и отношението им към съдебната система в България, оценката им за реформата в съдебната система и др.

Междувременно беше направено проучване и сред 120 специалисти работещи в или имащи пряк досег с работата на съдебната система като съдии, съдебни служители, прокурори, следователи, полицаи, пробационни служители, адвокати, юристи и др. Под формата на дълбочинни интервюта те имаха възможност да дадат обратна връзка и оценка по въпросите на администрирането на съдебната власт, за пропуските и несъответствията в съдебната система и законодателството, възможностите за модернизация на системата, както и предложения за подобрения, пренасяне на добри практики и иновативни решения в съдебната система.

По време на проекта беше изградена Мрежа за наблюдение на съда със структури в Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Харманли. Членовете на мрежата (активни представители на местните общности, представители на бизнеса, НПО, неформални лидери и др.) участваха във фокус групи, в които имаха възможност в дълбочина да разгледат част от приоритетите на реформата в съдебната система и да дадат предложения за промени.

През месец декември екипът на фондация „Х&Д Джендър Перспективи” обобщи и анализира събраната чрез различните методи на проучване информация и изготви Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. Бялата книга беше предоставена на Министерство на правосъдието, Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Главния прокурор, съдилища и прокуратури в област Хасково, а също така беше публикувана на сайта на фондацията.

 

 

 

 

 

Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г.  и е на обща стойност 99 427.10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв национално съфинансиране.