Наръчник
за социална работа с пострадали от домашно насилие

През 1993 година проблемът „домашно насилие” се дискутира на Световната конференция по правата на човека във Виена и се признава, че „човешките права на жените и на момичетата са неизменна, съставна и неделима част от всеобщите човешки права”. Тогава Общото събрание на ООН ратифицира Декларацията срещу насилието над жените, която представлява първия международен документ в областта на човешките права, специално насочен към преодоляване на насилието над жени.

Днес, 20 години по-късно, полово обусловеното насилие продължава да бъде значителен проблем сред държавите-членки на ЕС и в целия свят, накърняващ основните права на човека, като правото на достойнство, достъп до правосъдие и равенство между половете. Ефектът на домашното насилие не се ограничава само до непосредствените участници – жертва(и) и извършител(и), а оказва въздействие и върху семействата, общностите и обществото като цяло.

В последните години все по-голям става броят на лицата, осмеляващи се да признаят, че са станали жертва на домашно насилие. От приемането на Закона за защита от домашно насилие през 2005 година до сега се наблюдава постепенно увеличаване на хората, потърсили помощ в приемните на организациите, подкрепящи пострадалите от домашно насилие. Според различни статистики всяка четвърта жена в България, в някой период от живота си е била жертва на ДН. С оглед на икономическата обстановка в страната ни, нараства броят и на мъжете, станали обект на домашно насилие.

От 2005 година Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково” работи усилено в помощ и подкрепа на пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие. Днес, в лицето на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, основана в началото на 2012 година и правоприемник на Фондация „БЦДИ – клон Хасково”, екипът от професионалисти работи с цел насърчаване на равенството и на демократичните и хуманистични универсални ценности, чрез подпомагане на лица, жертви на полово обусловено насилие и дискриминация.

Настоящият наръчник е замислен с идеята да предостави актуална информация на специалистите, работещи с пострадали от домашно насилие. Наръчникът има за цел накратко да представи феномена „Домашно насилие”, правните аспекти при борба с насилието у дома и това как да бъдем полезни на жертвите.

В изложението са разгледани следните основни групи въпроси. Първата група въпроси се отнася до: какво е това домашно насилие, видовете насилие, как да разпознаем насилието, какви са причините и последиците от това явление. По надолу са набелязани основните умения на професионалиста, работещ с пострадали от домашно насилие, както и принципите за овластяване и подкрепа на жертвите. Важна част от процеса на подпомагане играе и междуинституционалното сътрудничество и партньорство. Втората група въпроси касаят правните аспекти в областта на домашното насилие, които спомагат за очертаване на реално възможните правни действия от страна на потърпевшите. Третата група засягат съществуващите социални услуги за пострадали от ДН. Накрая на наръчника са поместени важни телефони и контакти на организации, подкрепящи жертвите и техните семейства. В наръчника е включена информация за настоящия проект „Живот без насилие”, услугите, предоставяни от организацията, и информация за самата фондация.

Използвайки настоящия наръчник, специалистите следва да адаптират предоставената информация към действителността, а не обратното. Той е въведение към една сложна и дълбока тема и следва да се ползва като наръчник, предоставящ базисна информация. Работейки със случаи на домашно насилие, професионалистите трябва да се намесват според специфичните нужди на пострадалото лице, както и според спецификата на обкръжаващата лицето среда. Интервенция само на база предоставената тук информация би била грешка.
Професионалистите, работещи по проблемите на насилие в семейството следва да разполагат и с други теоретични знания и подготовка за работа в социалната сфера.

Галя Георгиева, социален работник
„Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, юли 2013 година.

   Към наръчника